Toestemming voor aanleggen en opheffen bushaltes De Thij, De Thij in Oldenzaal

 

Datum: 10 oktober 2023

 

 

 

reg.nr. : Z2023-00000247

 

Onderwerp:

 

Verkeersbesluit voor het verwijderen van drie bushaltes en het aanleggen van twaalf bushaltes in de wijk de Thij in Oldenzaal.

 

Besluit

 

Het college van burgemeester en wethouders Oldenzaal besluit tot:

 

Het verwijderen van drie bushaltes en het aanleggen van twaalf bushaltes in de wijk de Thij in Oldenzaal, op de locatie kadastraal bekend onder nummer ODZ00 K9640, K10401, K10547, K8476, K10635, K10642, K10537 en K10518.

 

 

AFBEELDING 1

 

 

 

 

Op afbeelding 1 zijn de te verwijderen en de nieuwe haltes weergegeven.

 

 

 

De volgende bijlagen maken onderdeel uit van dit verkeerbesluit:

1. Aanleggen Vondellaan (oostzijde) bushalte Vondellaan

2. Aanleggen Vondellaan (westzijde) bushalte Vondellaan

3. Aanleggen Schipleidelaan twee bushaltes Schipleidelaan (medio 2024)

4. Aanleggen Thijsniederweg bushalte Thijsniederweg

5. Aanleggen Hunenveldlaan bushalte Hunenveldlaan

6. Aanleggen Het Nardusboer bushalte Zandhorstlaan

7. Aanleggen Het Nardusboer bushalte Nardusboer

8. Aanleggen Saasvelderlaan bushalte Saasvelderlaan

9. Aanleggen Saasvelderlaan bushalte Cato Elderinklaan

10. Aanleggen Johanna van Burenlaan bushalte Winkelcentrum de Thij

11. Aanleggen Vondellaan bushalte Nicolaas Beetslaan (tijdelijk tot medio 2024).

12. Verwijderen Griekenlandlaan bushalte Griekenlandlaan

13. Verwijderen Dokter de Bruynstraat bushalte Johanna van Burenlaan

14. Verwijderen Dokter de Bruynstraat bushalte Thijlaan

 

 

Aanleiding verkeersbesluit

Vervoerder Arriva start op 10 december 2023 met het rijden volgens dienstregeling 2024. Onderdeel van deze nieuwe dienstregeling is een nieuwe buslijn (6) waardoor bewoners van de Thij ongeveer een kwartier sneller in Enschede zijn dan in de huidige situatie waarbij reizigers via station Oldenzaal reizen. Hiervoor worden door gemeente Oldenzaal twaalf nieuwe bushaltes aangelegd en drie bushaltes verwijderd. De haltes worden voor het ingaan van de nieuwe dienstregeling aangelegd of verwijderd. Uitzondering hierop zijn de haltes aan de Schipleidelaan, deze worden medio 2024 aangelegd, dan zal de tijdelijke halte Nicolaas Beetslaan aan de Vondellaan worden verwijderd.

Motivering en belangenafweging

 

De straten Vondellaaan, Schipleidelaan, Thijsniederweg, Hunenveldlaan, Het Nardusboer, Zandhorstlaan, Saasvelderlaan, Cato Elderinklaan, Johanna van Burenlaan, Griekenlandlaan, Dokter de Bruynstraat, Thijlaan en Alpenlaan zijn in eigendom en beheer van de gemeente Oldenzaal;

 

Het college is bevoegd om een verkeersbesluit te nemen en heeft daarbij enige mate van beoorde-lingsruimte waarbij in het besluit een duidelijke belangenafweging moet zijn gemaakt waarbij het algemeen wordt afgewogen tegen het individuele belang. Het besluit moet berusten op de juiste feiten en omstandigheden.

 

MOTIVATIE UIT AANVRAAG

 

Dat het nemen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee iedereen kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven.

 

De borden worden volgens de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens geplaatst.

Het aanleggen van twaalf bushaltes gebeurt door plaatsing van het verkeersbord L3b en het aanbrengen van blokmarkering. Bij de haltes aan de Vondellaan (oostzijde) zijn de blokmarkeringen reeds aanwezig.

Het verwijderen van drie bushaltes gebeurt door het verwijderen van het verkeersbord L3b en, indien aanwezig, de blokmarkering.

 

Het doel van het aanpassen van de bushaltes is het bieden van een goede OV-verbinding tussen De Thij, Enschede en het centrum en station van Oldenzaal. Deze verbinding is hiermee belangrijk voor bewoners en bezoekers van De Thij.

 

De nieuwe buslijn 6 vermindert de reistijd tussen De Thij en Enschede met ongeveer een kwartier. Dit is een grote verbetering voor inwoners en bezoekers van De Thij.

 

In het infraconvenant dat de gemeente heeft met Provincie Overijssel, staat dat de gemeente infrastructuur voor het openbaar vervoer faciliteert. Met het aanleggen van deze bushaltes komen we deze afspraak met de Provincie Overijssel na.

Wettelijk kader

 

· Artikel 2, eerste lid, onder a. van de Wegenverkeerswet 1994, bevat de verkeersbelangen die minimaal afgewogen dienen te worden bij een verkeerbesluit.

· Artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer geeft aan voor welke verkeerstekens het plaatsen en verwijderden een verkeersbesluit is vereist.

· In artikel 15, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994, is bepaald dat voor de plaatsing en verwijdering van bepaalde verkeerstekens, onderborden en fysieke maatregelen een verkeersbesluit is vereist.

· In artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is bepaald welk bestuursorgaan bevoegd is een verkeersbesluit te nemen.

· Mede op grond van artikel 24 van het BABW heeft overleg plaats gevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente, daartoe gemandateerd door de Korpschef. Dit heeft niet geleid tot aanpassingen in het ontwerp.

Publicatie

 

Het bekendmaken van het verkeersbesluit vindt digitaal plaats door publicatie in de Staatscourant van 17 oktober 2023 (www.zoek.officielebekendmakingen.nl).

 

Ook publiceren wij het verkeersbesluit in weekblad De Glimlach op de pagina KOM en plaatsen deze op de internetsite van de gemeente Oldenzaal, www.oldenzaal.nl.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal, postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal. U kunt ook digitaal bezwaar maken via https://www.oldenzaal.nl/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u ingelogd bent met DigiD, kunt u het bezwaarformulier digitaal invullen.

 

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na het indienen van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Daaraan zijn kosten (griffierecht) verbonden. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carlien Ankone, tel. 0541 - 58 81 11, e-mailadres administratie-sbm@oldenzaal.nl. Ik verzoek u bij schriftelijk contact ons kenmerk Z2023-00000247 te vermelden.

 

 

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders

 

 

Carlien Ankone

vergunningverlener APV/Bijzondere wetten

Naar boven