Concept-beeldkwaliteitsplan Burgemeester Kuperusplein/Sieversstraat ter inzage

Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van vrijdag 6 januari 2023 het concept-beeldkwaliteitsplan Burgemeester Kuperusplein/Sieversstraat gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt. Dit concept-beeldkwaliteitsplan bevat de welstandscriteria voor de herontwikkeling van de bebouwing op de hoek van het Burgemeester Kuperusplein en de Sieversstraat én de bouw van een parkeergarage onder het Burgemeester Kuperusplein.

 

Ter inzage

 

Het concept-beeldkwaliteitsplan kan worden ingezien op de website www.heerenveen.nl onder ter inzage. Het concept-beeldkwaliteitsplan kan tevens gedurende de hiervoor genoemde termijn, tijdens openingsuren, worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen. Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. Voor het inzien van de papieren versie kan telefonisch via 14 0513 een afspraak worden gemaakt.

 

Zienswijzen

 

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan iedereen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen indienen op het concept-beeldkwaliteitsplan.

 

Schriftelijk

 

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Heerenveen, Postbus 15.000, 8440 GA HEERENVEEN. Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam/handtekening en adres van de indiener, datum en redenen van de zienswijze. Zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend via www.heerenveen.nl, in het zoekscherm “ter inzage” in te typen en vervolgens de link “zienswijze” aan te klikken. Om digitaal een zienswijze in te kunnen dienen, is een DigiD nodig.

 

Mondeling

 

Om mondelinge zienswijzen in te dienen, kan contact worden opgenomen met de heer Steven Doelman op telefoonnummer 14 0513 (tijdens kantooruren) of per e-mail s.doelman@heerenveen.nl.

Naar boven