Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en hogere waarden Wet geluidhinder Vlietweg 2 Santpoort-Noord

Besluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het bestemmingsplan en hogere waarden Wet geluidhinder voor de locatie Vlietweg 2 te Santpoort Noord is vastgesteld.

 

Aanleiding

Voor jongeren is het thans moeilijk een passende betaalbare woning te vinden. Er is namelijk sprake van een groot tekort aan betaalbare huurwoningen voor jongeren. Om voor een deel in dit tekort te voorzien is er het voornemen een appartementencomplex ter plaatse van de Vlietweg 2 in Santpoort-Noord te realiseren. De beoogde ontwikkeling valt binnen het concept '1828'. Dit richt zich voornamelijk op eenpersoonshuishoudens en dan specifiek op jongeren tussen de 18 en 28 jaar.

Het voornemen bestaat een appartementencomplex van maximaal 6 bouwlagen met in totaal maximaal 200 woningen te realiseren ter plaatse van de Vlietweg 2 te Santpoort-Noord.

 

Gewijzigd bestemmingsplan

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is door de gemeenteraad besloten wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerpplan:

Paragraaf 2.2. van de toelichting wordt aangevuld ten aanzien van het aspect bezonning en het aspect windhinder. Daarnaast zijn de aanvullende onderzoeken aan de bijlagen van de toelichting toegevoegd.

De mogelijkheid tot het realiseren van speelvoorzieningen binnen de bestemming ‘Groen’ wordt in de regels van het bestemmingsplan verwijderd. De definitie van straatmeubilair in de regels is aangepast.

In paragraaf 4.7.3. van de toelichting wordt een nadere onderbouwing opgenomen ten aanzien van de geschiktheid van de bodemopbouw voor de beoogde ontwikkeling. En wordt het onderzoek opgenomen in de bijlagen van de toelichting.

Het mobiliteitsplan en het onderzoek naar stikstofdepositie is geactualiseerd. Deze rapportages zijn toegevoegd aan de toelichting van het bestemmingsplan.

Paragraaf 4.5.4 (externe veiligheid) van de toelichting van het bestemmingsplan wordt aangevuld.

Het begrip “wonen” in artikel 1 van de regels wordt aangepast.

 

Ligging plangebied

Het plangebied ligt achter de bestaande bebouwing van de Vlietweg 2 in Santpoort Noord

 

Plan inzien

Het bestemmingsplan Vlietweg 2 (idn: NL.IMRO.0453.BP1314VLIETWEG1-R001) en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder ligt met ingang van vrijdag 13 oktober gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

De stukken zijn in te zien bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis (Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden). Om de stukken op het gemeentehuis in te zien kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0255-567200. Daarnaast is het bestemmingsplan digitaal in te zien op ruimtelijkeplannen.nl (zoek op bovenstaand plannaam of idn-nummer).

 

Beroep

Met ingang van de dag nadat het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit tot verlening ter inzage is gelegd, kan daartegen door belanghebbenden binnen zes weken beroep worden ingediend bij de Raad van State. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De bovengenoemde besluiten treden in werking de dag na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Naar boven