Vaststelling bestemmingsplan ‘Meester Abbink Spaink 36'

Burgemeester en wethouders van IJsselstein maken bekend dat:

 

  • 1.

    De gemeenteraad bij besluit van 28 september 2023 het bestemmingsplan ‘Meester Abbink Spaink 36’ met identificatienummer NL.IMRO.0353.MrAbbinkSpaink36-Va01 heeft vastgesteld.

  • 2.

    De gemeenteraad heeft besloten geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van dit bestemmingsplan.

Aanleiding

De oude LTS aan de Meester Abbink Spainkstraat 36-38 wordt niet meer gebruikt als school. De gemeente is eigenaar van de grond en wil het pand inzetten voor de realisatie van huur- en koopwoningen. Dit conform de opgave voor de realisatie van nieuwe woningen uit de gemeentelijke Woonvisie. Hiertoe is de samenwerking aangegaan met een projectontwikkelaar. Om het pand om te bouwen tot woningen is aanpassing van het bestemmingsplan vereist. Er is dan ook een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie opgesteld.

Inzage bestemmingsplan

Het bestemmingsplan en genoemde besluiten en bijbehorende stukken liggen vanaf 12 oktober 2023 voor een periode van zes weken (tot en met 23 november 2023) ter inzage. Het bestemmingsplan is als volgt raadpleegbaar:

Digitaal via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is vindbaar op basis van het adres en via de zoekfunctie op basis van het IDN-nummer: Het IDN-nummer van het plan is NL.IMRO.0353.MrAbbinkSpaink36-Va01.

Een papieren versie ligt bij het Klantcontactcentrum in het stadhuis van IJsselstein, Overtoom 1 (geopend op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag en vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur).

Mogelijkheid om te reageren

Beroep ten aanzien van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan stelt u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ’s‑Gravenhage. Dit kan schriftelijk of digitaal. Aan het behandelen van een beroep zijn wel kosten verbonden (griffierecht). Voor meer informatie hierover zie www.raadvanstate.nl.

Beroep instellen is mogelijk voor belanghebbenden die al eerder hebben gereageerd (hun zienswijze hebben ingediend) of voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om eerder te reageren.

Ten opzichte van het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen is geen zelfstandig beroep mogelijk.

Wanneer treden de besluiten in werking?

Het vastgestelde bestemmingsplan treden in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend.

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

Wanneer u niet wilt dat de er al gestart wordt met de uitvoer van de werkzaamheden, dan kunt u de rechter vragen dit tegen te houden voordat de rechter een besluit heeft genomen over het beroep. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via de website van de Raad van State. Aan het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden (griffierecht). Voor meer informatie hierover zie www.raadvanstate.nl

Nadere informatie

Voor nadere informatie betreffende het bestemmingsplan, het besluit geen exploitatieplan vast te stellen kunt u contact opnemen met dhr. Y. Smeets via telefoonnummer 14030.

 

IJsselstein, 11 oktober 2023

College van burgemeester en wethouders gemeente IJsselstein

Naar boven