Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning VRD H 753 - Vrakelbergerweg

Burgemeester en wethouders hebben een besluit genomen op de aanvraag om omgevingsvergunning voor:

VRD H 753 - Vrakelbergerweg: Realiseren picknickplek fietsverbinding Wijlre - Ubachsberg (zaaknummer 2022-058780). De vergunning is verleend.

 

Bezwaar

Als u belanghebbende bent kunt u binnen 6 weken vanaf 28 januari 2023 een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:

• naam en het adres van de indiener

• de dagtekening

• een omschrijving van het besluit

• de gronden van het bezwaar.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend en u vindt dat er dringende redenen zijn om alvast een voorlopig oordeel van de rechter (een voorlopige voorziening) te vragen over het besluit, dan kunt u dit kenbaar maken via een schriftelijk en gemotiveerd verzoek om voorlopige voorziening. Dit verzoek kunt u sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsontwikkeling via info@voerendaal.nl of telefoonnr.045-5753399.

 

Naar boven