Gemeente Emmen – Verkeersbesluit laadplaats voor elektrische voertuigen nabij Slechtvalk 32 te Emmen.

Burgemeester en Wethouders van Emmen,

Zaak: 292709-2023

Gelet op:

 • de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 • het Mandaatbesluit 2018 van de gemeente Emmen.

Overwegende:

 • we nemen een verkeersbesluit voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens (artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994);

 • dit verkeersbesluit maken we bekend in het Gemeenteblad (artikel 26 BABW);

 • de gemeente Emmen beheert de weg waar dit besluit over gaat.

 • het is verboden om te parkeren op een andere wijze of met een ander doel dan op het verkeersbord of onderbord is aangegeven (artikel 24 RVV 1990).

 • onder elektrisch vervoer en elektrische voertuigen wordt in dit besluit verstaan auto’s die aangedreven worden door een elektromotor en minimaal 50 km elektrisch kunnen rijden op één acculading óf een accucapaciteit van 9kWh hebben.

Uit het oogpunt van:

 • het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Is het gewenst om

de aanvraag voor het realiseren van een laadpaal voor elektrische auto’s te verlenen en het gebruik van deze laadpaal te maximaliseren.

Motivering

Elektrische auto's dragen bij aan een schone lucht, minder uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast. Het aantal elektrische auto’s groeit en daarmee ook de behoefte aan openbare laadpalen. Door het vergroten van het aantal laadpalen die voor iedereen te gebruiken zijn, willen we bijdragen aan de omslag naar elektrisch rijden.

Niet iedereen beschikt over een eigen oprit of parkeerplaats. Daarom kunnen bewoners en werkenden onder bepaalde voorwaarden een aanvraag indienen voor het plaatsen van een laadpaal bij een openbare parkeerplaats. Het is nodig om de parkeerplaatsen bij de laadpaal te reserveren voor het opladen. Er mogen dan geen auto’s worden geparkeerd die worden aangedreven door een brandstofmotor. Dit maximaliseert het gebruik van de locatie en stimuleert om elektrisch te rijden.

Belangenafweging

De gemeente Emmen hanteert bepaalde criteria wanneer wordt gezocht naar een locatie voor een laadpaal. Deze criteria zijn terug te vinden in de ‘Leidraad plaatsen laadpalen’ van de Gemeente Emmen’. Op basis van deze leidraad is in de Slechtvalk een geschikte locatie gevonden om een laadpaal te plaatsen.

Een laadpaal heeft twee aansluitingen voor het opladen van een voertuig. Daarom worden twee parkeervakken gereserveerd voor het opladen van elektrische auto’s. De parkeerplaatsen worden niet op kenteken gereserveerd. Iedereen met een elektrische auto mag er gebruik van maken. Dit kan de aanvrager zijn, maar ook een bezoeker of een buurtbewoner. De parkeerplaats wordt dus geen gereserveerde parkeerplaats voor de aanvrager van de laadpaal.

Het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen heeft tot gevolg dat er twee parkeerplaatsen minder zijn voor conventionele/niet-elektrische voertuigen. Dat er sprake is van een hoge parkeerdruk is geen reden om de laadpaal niet te plaatsen. Elektrische auto’s moeten opgeladen kunnen worden en het aantal elektrische auto’s groeit snel. In 2050 zullen vrijwel alle auto’s elektrisch rijden. We beseffen dat op dit moment een balans gevonden moet worden waarbij elektrische voertuigen kunnen laden en fossiele brandstofvoertuigen kunnen blijven parkeren in de openbare ruimte. Daarom kiezen we ervoor om het netwerk van laadinfrastructuur mee te laten groeien met de vraag. In de omgeving zijn meerdere parkeerplaatsen aanwezig. Het verlies van een reguliere parkeerplaats kan dan beter worden opgevangen.

Als gemeente begrijpen wij dat de verandering van parkeerplaatsen vervelend kan zijn. Maar we zien tegelijkertijd het algemeen belang van het stimuleren van elektrisch rijden. Dat betekent dat we afwegingen moeten maken en soms besluiten moeten nemen waar niet iedereen het mee eens is.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politiechef van de nationale politie van de regionale eenheid Noord-Nederland.

Besluit

We besluiten om:

 • 1.

  twee parkeervakken, bij de laadpaal aan de Slechtvalk nabij het adres Slechtvalk 32 te Emmen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen.

 • 2.

  deze maatregel uit te voeren door plaatsing van het verkeersbord model E8c met onderbord OB504 zoals aangegeven in deze situatietekening.

Emmen, 4 oktober 2023

Burgemeester en wethouders van Emmen,

namens dezen,

de teamleider van team Projecten Openbare Ruimte

V. Fennis

Ter inzage

Het verkeersbesluit is voor iedereen in te zien bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen voor een periode van zes weken na bekendmaking. Voor meer informatie over het besluit kunt u contact opnemen met mevr. T. van der Veen via telefoonnummer 14 0591.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen naar:

College van burgemeester en wethouders van Emmen

t.a.v. Team Projecten Openbare Ruimte

Postbus 30.001

7800 RA EMMEN

Naast schriftelijk bezwaar is ook digitaal bezwaar mogelijk via www.gemeente.emmen.nl

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift verstuurt binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit. Als u het bezwaarschrift te laat indient, kan het niet ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat er niet wordt gekeken naar de inhoud van uw bezwaar.

Ondanks een ingediend bezwaar mag de gemeente het besluit uitvoeren. Wilt u dit voorkomen? Vraag dan om een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter van de rechtbank Noord-Nederland in Groningen. Voor meer informatie zie www.rechtspraak.nl of

bel 088 - 361 13 37.

Naar boven