Raadsbesluit wijziging verordening Starterslening Almelo

De Raad van de Gemeente Almelo;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 juli 2023;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet

 

besluit:

 

 

 

Artikel I

De Verordening Starterslening Almelo wordt gewijzigd als volgt:

 

Artikel 2, eerste lid, onder b, komt te luiden:

Voor de aankoop van een bestaande woning in de gemeente Almelo met een maximale koopprijs van € 281.000,-, inclusief verbeterkosten. Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening wordt rekening gehouden met eventuele verbeterkosten. De aanvrager(s) en aankoop voldoen altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG en voorwaarden.

 

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

 

 

 

 

Gedaan ter openbare vergadering van 26 september 2023,

de griffier, de voorzitter,

drs. J.W. Scherpenzeel A.J. Gerritsen

Toelichting

 

Algemene toelichting

De huizenprijzen zijn in de afgelopen jaren flink gestegen; waar een starter in 2021, toen de Verordening Starterslening Almelo is vastgesteld, nog keuze had uit ruim 300 woningen met een verkoopprijs van € 225.000,- is dat nu 30 woningen. Om starters meer keuze te bieden in kwalitatief goede huizen wordt de startetslening mogelijk voor woningen met een maximale koopprijs van € 281.000,-.Daartoe moet artikel 2 lid 1 sub b van de verordening worden aangepast.

 

Artikelsgewijze toelichting

Bestaande tekst

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:

a. Doelgroep: in Nederland verblijfsgerechtigde personen.

b. Markt-/woning en prijssegment:

Voor de aankoop van een bestaande woning in de gemeente Almelo met een maximale koopprijs van € 225.000,-, inclusief verbeterkosten. Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening wordt rekening gehouden met eventuele verbeterkosten. De aanvrager(s) en aankoop voldoen altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG en voorwaarden.

2. De Aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

 

Nieuwe tekst

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:

a. Doelgroep: in Nederland verblijfsgerechtigde personen.

b. Markt-/woning en prijssegment:

Voor de aankoop van een bestaande woning in de gemeente Almelo met een maximale koopprijs van € 281.000,-, inclusief verbeterkosten. Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening wordt rekening gehouden met eventuele verbeterkosten. De aanvrager(s) en aankoop voldoen altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG en voorwaarden.

2. De Aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

 

 

Naar boven