Plaatsing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Raadhuisstraat 25 te Beverwijk

College van Burgemeester en Wethouders van Beverwijk,

 

 

Gelet op:

 

artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door Burgemeester en Wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

artikel 15 lid 1 van de WVW 1994, ingevolge de plaatsing van de algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge de plaatsing van het verkeersteken E6 van bijlage 1van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna RVV1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

de beleidsregels gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Beverwijk 2009;

 

 

Overwegende dat:

 

de in dit verkeersbesluit genoemde wegen zijn gelegen op het grondgebied van de gemeente Beverwijk, zijn gelegen binnen de bebouwde kom van Beverwijk en in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Beverwijk;

de bewoner van Raadhuisstraat 25 op 23 mei 2023 een aanvraag heeft gedaan om beschikking te krijgen over een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;

de aanvrager als inwoner van de gemeente Beverwijk staat geregistreerd in de gemeentelijke basisadministratie;

de gemeente Beverwijk aan de aanvrager een gehandicaptenparkeerkaart heeft verstrekt, omdat hij zich niet of slechts met grote moeite anders dan over korte afstand te voet kan voortbewegen;

uit verkeerstechnisch onderzoek is gebleken dat aanvrager niet de beschikking heeft over voldoende parkeergelegenheid binnen de maximaal in het indicatiebesluit voor hem geldende loopafstand;

gezien de beperkte mobiliteit van de aanvrager het wenselijk is aan hem een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij zijn woonadres ter beschikking te stellen op de hierna omschreven locatie;

het wenselijk is om mindervalide weggebruikers, die de beschikking hebben over een gehandicaptenparkeerkaart, de mogelijkheid te bieden om in de directe nabijheid van hun woning te kunnen parkeren;

het doel van het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is om de gehandicapte gebruiker daarvan in staat te stellen een actief en mobiel leven te leiden en daardoor aan het aan het algemene maatschappelijke verkeer kan deelnemen en dat dit prevaleert boven andere individuele belangen;

de belangen van de mindervalide aanvrager zwaarder wegen dan die van valide weggebruikers om op deze parkeerplaats met hun voertuig te kunnen parkeren;

er voldoende parkeerplaatsen aanwezig is voor valide weggebruikers;

het treffen van een verkeersmaatregel als een normale maatschappelijke ontwikkeling wordt beschouwd waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkene behoren te blijven;

de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de bruikbaarheid van de weg te waarborgen c.q. te vergroten voor de weggebruiker die de beschikking heeft over een gehandicaptenparkeerkaart en een aanvraag heeft gedaan zodat de in dit verkeersbesluit aangewezen individuele gehandicaptenparkeerplaats enkel door hem mag worden gebruikt met het voertuig, waarvan het kenteken op het onderbord is weergegeven;

het college van Burgemeester en Wethouders, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit is gemandateerd aan het afdelingshoofd van de afdeling Samenleving;

 

Besluiten:

 

Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen aan de Raadhuisstraat, het parkeervak dat zo dicht mogelijk gelegen is bij de toegangsdeur van huisnummer 25, door het plaatsen van een bord, conform model E6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord vermeldende het kenteken 34-HVH-5.

 

 

burgemeester en wethouders van Beverwijk,

                                               namens hen,

 

 

 

                                               G. Renirie

                                               Teammanager Werk, Inkomen en Zorg

 

 

 

 

 

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een brief schrijven. Zo’n brief heet een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet u binnen 6 weken naar de gemeente sturen, gerekend vanaf één dag nadat het besluit is verstuurd of overhandigd. U richt het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk, Postbus 450, 1940 AL Beverwijk. U kunt alleen een bezwaarschrift schrijven als het besluit gevolgen voor u heeft.

 

Wat schrijft u in ieder geval in het bezwaarschrift?

Uw naam

Uw adres

De datum

Uw handtekening

Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

Een uitleg waarom u bezwaar maakt.

Voorlopige voorziening aanvragen

Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig. Kunt u aantonen dat het besluit meteen grote gevolgen voor u heeft? Dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter kan dan beslissen dat het besluit nog niet mag ingaan. Dit mag alleen als u al bezwaar hebt gemaakt. Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuurt u dan een brief naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Zo’n brief heet een verzoekschrift.

 

Wat schrijft u in ieder geval in het verzoekschrift?

Uw naam

Uw adres

De datum

Uw handtekening

Een uitleg waarom u verzoekt om een voorlopige voorziening

Bij het verzoekschrift moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen.

 

 

 

Het aanvragen van een voorlopige voorziening is niet gratis. U moet griffierecht betalen. Wilt u hier meer over weten? De griffier van de rechtbank kan u meer informatie geven

Naar boven