Aan- en toewijzingsbesluit (ondergrondse) verzamelcontainers – gemeente Haarlemmermeer – Deelgebied Hoofddorp 2e fase (zaaknummer 7345442)

 

 

Het college van burgemeesters en wethouders van Haarlemmermeer;

Overwegende,

 • dat de raad van gemeente Haarlemmermeer op 28 mei 2020 een besluit heeft genomen over Raadsvoorstel 2020.0000853 ‘Aanpassing Aanpak van Afval- naar Grondstofinzameling (VANG) 2020’;

 • dat als gevolg hiervan bij hoogbouw inzameling van afval- en grondstoffen met (ondergrondse) verzamelcontainers gaat plaatsvinden;

 • dat de locaties van bestaande brengparkjes opnieuw worden beoordeeld;

 • dat het daarvoor noodzakelijk is dat (ondergrondse) verzamelcontainers ten behoeve van de inzameling van huishoudelijke afval- en grondstoffen worden geplaatst;

 • dat een huishouden één of meerdere containers per afval/grondstof kan krijgen toegewezen waarvan het afval/de grondstof in die container moet worden gedeponeerd;

 • dat in de Procedure aan- en toewijzing (ondergrondse) verzamelcontainers naar aanleiding van besluit ‘Aanpassing Aanpak van Afval- naar Grondstofinzameling (VANG) 2020’, vastgesteld door B&W op 01-09-2020, is bepaald welke procedure wordt toegepast, hoe de locaties worden bepaald (aanwijzing) en toewijzing van containers plaatsvindt. De procedure is gepubliceerd in het Gemeenteblad onder nummer 313063;

 • dat een ontwerp-aan- en toewijzingsbesluit voor deelgebied Hoofddorp 2e fase is opgesteld, waarin de beoogde aan- (locatiebepaling) en toewijzing van locaties aan huishoudens voor de (ondergrondse) verzamelcontainers zijn opgenomen;

 • dat belanghebbenden geïnformeerd zijn via een brief en/of via www.officielebekendmakingen.nl (gepubliceerd 19 april 2023) over de voorgenomen aan- en toewijzing van de containerlocaties middels een ontwerp aan- en toewijzingsbesluit, waarop men binnen 6 weken met een zienswijze kon reageren (procedure afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht);

 • dat de ingebrachte reacties aanleiding vormen om de volgende wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerp (zie locatieplan):

 • locatie 04-01A Legmeerstraat: locatie wordt iets verplaatst naar parkeerterrein;

 • locatie 04-02B Lutkemeerstraat: komt hier te vervallen, wordt verplaatst, nieuwe procedure;

 • locatie 04-31A/B Ter Veenlaan: op de locatie komt 1 restcontainer komt te vervallen;

 • locatie 04-48 Piet Heinflat: bij bestaande parkje worden 1 rest- en 1 GFT-container bijgeplaatst in plaats van op locatie 04-49;

 • locatie 04-49 De Fruittuinen: komt te vervallen, containers verplaatst naar 04-48;

 • locatie 04-56 Van Lijnden van Hemmenstraat: verplaatsing locatie van rest- en GFT-container naar middelste parkeerterrein;

 • locatie 102-15 Mastbos: komt te vervallen, wordt samengevoegd met 102-14A;

 • locatie 102-23 Puttersbos: komt te vervallen, 1 GFT-container komt bij bestaand brengparkje;

 • locatie 102-27 Willemsbos: locatie wordt iets verplaatst naar midden parkeerterrein.

 • dat voor het overige de ingediende zienswijzen geen aanleiding geven tot wijzigingen.

Wij verwijzen naar de bijgevoegde reactienota voor onze reactie op de ingediende zienswijzen. Deze worden samengevat en geanonimiseerd weergegeven.

gelet op:

 • het bepaalde in artikel 10.26 van de Wet milieubeheer waarbij is voorgeschreven dat gemeenten, in het belang van de doelmatigheid, huishoudelijke afvalstoffen mogen inzamelen nabij elk perceel, alsmede op de Participatieverordening en op afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • het bepaalde in artikel 10 van de ‘Afvalstoffenverordening gemeente Haarlemmermeer 2021’;

 • het Mandaat -, machtigings- en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2020;

   

Besluit:

 • 1.

  de bijgevoegde reactienota zienswijzen vast te stellen;

 • 2.

  de locaties opgenomen in het (op bovengenoemde onderdelen gewijzigde) Aan- en toe-wijzingsbesluit voor deelgebied Hoofddorp 2e fase aan te wijzen voor het plaatsen van (ondergrondse) verzamelcontainers voor de inzameling van huishoudelijke afval- en grond-stoffen. De locaties zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende tekeningen (zie lijst met externe bijlagen);

 • 3.

  de locaties opgenomen in het (op bovengenoemde onderdelen gewijzigde) Aan- en toe-wijzingsbesluit toe te wijzen aan de betreffende huishoudens conform de bij dit besluit behorende adressenlijst ‘Lijst definitieve toewijzing restafvalcontainer VANG deelgebied Hoofddorp 2e fase.pdf’ (externe bijlage);

 • 4.

  dit Aan- en toewijzingsbesluit bekend te maken op www.officielebekendmakingen.nl;

 • 5.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na de officiële bekendmaking van dit besluit op www.officielebekendmakingen.nl.

 

 

 

 

 

 

27 september 2023

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

namens dezen,

de teammanager Contract en Uitvoering,

 

 

 

 

 

i.o. Manon Koster

 

Externe bijlagen:

 

 • Bewoners Hoofddorp Centrum- Beemsterstraat 04-07.pdf

 • Bewoners Hoofddorp Centrum-Burgemeester Pabstlaan 04-12.pdf

 • Bewoners Hoofddorp Centrum-Burgemeester Pabstlaan 2 04-03.pdf

 • Bewoners Hoofddorp Centrum-Dokter Bolkesteinstraat 04-22A-B-C.pdf

 • Bewoners Hoofddorp Centrum-Draverslaan 04-28.pdf

 • Bewoners Hoofddorp Centrum-Fortweg 04-29C.pdf

 • Bewoners Hoofddorp Centrum-Graan voor Visch 04-50 04-51A.pdf

 • Bewoners Hoofddorp Centrum-Graan voor Visch 04-53-54.pdf

 • Bewoners Hoofddorp Centrum-Graan voor Visch 04-57A.pdf

 • Bewoners Hoofddorp Centrum-Graan voor Visch 2 04-66B.pdf

 • Bewoners Hoofddorp Centrum-Hammarskjöldstraat 04-32A.pdf

 • Bewoners Hoofddorp Centrum-Hoofdweg 04-58A.pdf

 • Bewoners Hoofddorp Centrum-Horstermeerstraat 04-02A.pdf

 • Bewoners Hoofddorp Centrum-Jan P. Sweelincksingel 04-17A.pdf

 • Bewoners Hoofddorp Centrum-Kaj Munckweg 04-65.pdf

 • Bewoners Hoofddorp Centrum-Legmeerstraat 04-01A.pdf

 • Bewoners Hoofddorp Centrum- Lutulistraat 04-30A.pdf

 • Bewoners Hoofddorp Centrum-Nieuweweg 04-25.pdf

 • Bewoners Hoofddorp Centrum-Parklaan 04-27A.pdf

 • Bewoners Hoofddorp Centrum- Piet Heinflat 04-48.pdf

 • Bewoners Hoofddorp Centrum- Prins Bernhardstraat 04-20.pdf

 • Bewoners Hoofddorp Centrum- Prins Hendriklaan-Wilhelminalaan 04-42.pdf

 • Bewoners Hoofddorp Centrum- Schermerstraat-Berkmeerstraat 04-04B.pdf

 • Bewoners Hoofddorp Centrum-Stationsweg-04-12A.pdf

 • Bewoners Hoofddorp Centrum- Ter Veenlaan 04-31A.pdf

 • Bewoners Hoofddorp Centrum- Ter Veenlaan 04-31B.pdf

 • Bewoners Hoofddorp Centrum- Van den Berghlaan 04-19.pdf

 • Bewoners Hoofddorp Centrum- Van den Berghlaan 2 04-16.pdf

 • Bewoners Hoofddorp Centrum-Van Lijnden van Hemmenstraat 04-56.pdf

 • Bewoners Hoofddorp Centrum- Wieger Bruinlaan 04-15B.pdf

 • Bewoners Hoofddorp Centrum- Willem Pijperlaan 04-18A.pdf

 • Bewoners Overbos-Assinkbos 102-20.pdf

 • Bewoners Overbos-Assinkbos 2 102-18.pdf

 • Bewoners Overbos-Bervoetsbos 102-21.pdf

 • Bewoners Overbos-Liesbos 102-01.pdf

 • Bewoners Overbos-Liesbos 2 102-05A.pdf

 • Bewoners Overbos-Mastbos 102-10-102-14A.pdf

 • Bewoners Overbos-Muiderbos 102-09-102-10.pdf

 • Bewoners Overbos-Muiderbos 2 102-07.pdf

 • Bewoners Overbos-Puttersbos 102-23-102-24.pdf

 • Bewoners Overbos-Steinerbos 102-28.pdf

 • Bewoners Overbos-Willemsbos 102-27.pdf

 • Lijst toewijzing restafvalcontainer VANG deelgebied Hoofddorp 2e fase.pdf

 • Reactienota zienswijzen deelgebied Hoofddorp 2e fase.pdf

 

Terinzagelegging

Het Aan- en toewijzingsbesluit en de bijbehorende stukken worden gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl en liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum, na een telefonische afspraak, ter inzage in het Informatiecentrum van het raadhuis.

U kunt het aanwijzings- en toewijzingsbesluit digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan sturen wij na een telefonisch verzoek digitaal een exemplaar toe. Personen die geen toegang hebben tot internet, kunnen telefonisch een afspraak maken om het Aan- en toewijzings-besluit op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in te zien in het Informatiecentrum van het raadhuis, Taurusavenue 100 in Hoofddorp.

Beroep

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken dat met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afd. 3.4 Algemene wet bestuurs-recht is voorbereid, binnen zes weken na publicatie van dat besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag, p/a Postbus 20019 2500 EA Den Haag, fax 070 - 365 13 80 of Digitaal loket. Voorwaarde hiervoor is wel dat u een zienswijze tegen het ontwerp had ingediend bij het gemeentebestuur en dat u alleen beroep kunt instellen tegen die onderdelen van het besluit waarover uw zienswijze handelde.

Het indienen van beroep schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit treedt dus gewoon in werking. Gelijktijdig met of na het indienen van het beroepschrift kunt u echter een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Zo’n verzoek kunt u pas doen als u het beroepschrift indient en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het beroep (en ook van het verzoek) wordt door de Raad van State een griffierecht geheven.

Naar boven