Nota Omgevingskwaliteit Castricum

Nota Omgevingskwaliteit Castricum

De raad van de gemeente Castricum:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2023;

gelezen het advies van de Commissie d.d. 7 september 2023,

gelet op het bepaalde in de Woningwet art.12a en anticiperend op de Omgevingswet art. 1.3, 1.6 en 4.19

BESLUIT:

1. De Nota inspraakreacties op de nota Omgevingskwaliteit vast te stellen;

2. De Nota Omgevingskwaliteit 2022 vast te stellen met opnemen van de aanpassingen volgens de Nota Inspraakreacties;

3. de Welstandsnota 2013 in te trekken.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Castricum in de openbare raadsvergadering van 21 september 2023

 

 

Naar boven