1e Wijziging Verordening Maatschappelijke Participatie

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 mei 2023;

 

gelet op artikel 8 en artikel 36a van de Participatiewet;

 

overwegende dat de gemeenteraad een motie heeft aangenomen gemeenteraad tot het verhogen van de inkomensnorm voor minimaregelingen van 110% naar 120% van het sociaal minimum;

 

Besluit

 

  • 1.

    De 1e wijziging Verordening Maatschappelijke Participatie vast te stellen:

Artikel I

De Verordening Maatschappelijke Participatie wordt gewijzigd als volgt:

 

Artikel 1, lid 2.

Het norminkomen: het norminkomen is gelijk aan 120% van de voor de aanvrager geldende bijstandsnorm op grond van de wet;

Artikel II

Dit wijzigingsbesluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juli 2023.

de raad van de gemeente Gemert-Bakel,

de griffier,

MCP Laurenssen

de voorzitter,

ing. M.S. van Veen

Naar boven