Wijziging van Bijlage 2 van de Verordening op de Wijkraden 2022

Het college van burgemeester en wethouders,

 

gelezen het voorstel van de directeur Concernstaf en Strategie van 19 september 2023 (M2306-794);

 

gelet op artikel 22, tweede lid, van de Verordening op de Wijkraden 2022;

 

overwegende, dat het gewenst is om besluiten omtrent bewonersinitiatieven te delegeren aan de wijkraden en het college hiertoe bevoegd is;

 

besluit:

Artikel I  

Aan de tabel in Bijlage 2 van de Verordening op de Wijkraden 2022 wordt toegevoegd:

 

2. Bewonersinitiatieven

01.

Het besluiten op subsidies voor bewonersinitiatieven in en voor de wijk op grond van de Subsidieregeling bewonersinitiatieven Rotterdam. (c)

De wijkraad beoordeelt subsidieaanvragen voor bewonersinitiatieven op grond van de Subsidieregeling bewonersinitiatieven Rotterdam en besluit tot het al dan niet honoreren van de aangevraagde subsidie.

De bevoegdheid omvat mede het weigeren, wijzigen, intrekken, niet in behandeling nemen, verbinden van voorschriften, vaststellen, terugvorderen of schorsen van die subsidie.

 

Het betreft een overdracht van taken en bevoegdheden door het college van burgemeester en wethouders (delegatie).

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2023.

Aldus vastgesteld door het college in de vergadering van 19 september 2023

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad ligt ook ter inzage bij het Concern Informatiecentrum Rotterdam (CIC): 010-267 2514 of bir@rotterdam.nl

Naar boven