Toestemming voor het aanwezig hebben van 2 kanspelautomaten voor 2023 tot en met 2025 in de inrichting Klein Café de Staat aan Zuiddijk 1 te Maassluis

Maassluis, 25 september 2023

Verleende vergunningen:

Kansspelautomaten

  • Vergunning voor de aanwezigheid van twee kansspelautomaten voor 2023 t/m 2025 in de inrichting Klein Café de Staat, gelegen aan de Zuiddijk 1. Dit besluit is genomen op 21 september 2023.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoedshalve is vereist, kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Naar boven