Vergunning geweigerd voor een overkapping in de voortuin aan Lijsterlaan 118 te Maassluis

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

Locatie

(Bouw)plan

Datum geweigerd

Soort vergunning

Lijsterlaan 118

3145VM

Overkapping in de voortuin

26-09-2023

Bouwen, gebruik van gronden en/ of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking (= datum verleend)tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoedshalve is vereist, kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Naar boven