Toestemming voor het organiseren van de Carnavalsoptocht Doornenburg op zaterdag 18 februari 2023 binnen de bebouwde kom van Doornenburg

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een besluit hebben genomen inzake een evenementenvergunning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is. De datum van de bekendmaking aan de aanvrager staat tussen haakjes.

Evenementenvergunning: 

  • -

    Stichting Doornenburgse Carnaval De Deurdouwers, voor het organiseren van de Carnavalsoptocht Doornenburg op zaterdag 18 februari 2023 binnen de bebouwde kom van Doornenburg (23 januari 2023) 6686

Bezwaarschrift en voorlopige voorziening

Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken. Dit staat in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U dient dan binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan, het college van B&W. U kunt op twee manieren bezwaar maken, per webformulier en per brief.

U kunt online bezwaar maken via een webformulier op www.lingewaard.nl. U komt hier via de zoekopdracht ‘bezwaar maken’. Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift is wel een elektronische handtekening nodig (DigiD). Op genoemde website kunt u lezen hoe u online bezwaar kunt maken.

U kunt ook nog steeds per brief een bezwaar indienen. In die brief, een bezwaarschrift, zet u in ieder geval het volgende: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van het bezwaar (motivering). U dient het bezwaarschrift ook te ondertekenen met uw handtekening. Deze brief kunt u sturen naar College van B&W, Postbus 15, 6680 AA Bemmel.

Het indienen van een bezwaarschrift kost u geen geld.

Het bezwaarschrift stopt de werking van het besluit niet. Om de werking van een besluit tijdelijk te stoppen, dus te laten schorsen, is een beslissing van de Voorzieningenrechter nodig. Er moet wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Hiervoor moet u dan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland. Het adres hiervan is: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen via de website www.rechtspraak.nl. Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening gebeurt tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift of kort daarna. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.

Naar boven