Aanwijzingsbesluit Woo-contactpersoon gemeente Roosendaal

De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Roosendaal, ieder voor zich;

gelet op artikel 4.7 van de Wet open overheid;

 

overwegende dat artikel 4.7 van de Wet open overheid verlangt dat ieder bestuursorgaan een contactpersoon als zodanig aanwijst;

 

BESLUITEN

 

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Woo-contactpersoon gemeente Roosendaal

 

Artikel 1 Aanwijzing Woo-contactpersoon

Als Woo-contactpersoon, zoals bedoeld in artikel 4.7 van de Wet open overheid, wordt de volgende persoon aangewezen:

  • -

    De heer M.G.C. Aarts

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de derde dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 mei 2022.

 

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Woo-contactpersoon gemeente Roosendaal

 

Aldus besloten door het college op 6 juni 2023,

De secretaris, de burgemeester,

Aldus besloten door de burgemeester op 6 juni 2023,

De burgemeester,

Aldus besloten door de gemeenteraad op 21 september 2023,

De griffier, de voorzitter,

Naar boven