Ontwerpbestemmingsplan De Berken, Milheeze ter inzage

Burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening in combinatie met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het volgende ontwerp bestemmingsplan met ID-nummer NL.IMRO.1652.BPDeBerken-ON01 ter inzage ligt:

De Berken, Milheeze

Dit bestemmingsplan regelt de volgende ontwikkeling in het buitengebied:

de bouw van maximaal 32 woningen op een thans onbebouwd terrein aan De Berken in Milheeze

Herbegrenzing Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Voor de beoogde ontwikkeling aan De Berken in Milheeze is herbegrenzing van het werkingsgebied Verstedelijking afweegbaar in de Interim omgevingsverordening Noord- Brabant vereist. Hiertoe is op de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan conform artikel 6.2 Interim omgevingsverordening Noord-Brabant de aanduiding 'overige zone – in Interim omgevingsverordening toe te voegen Verstedelijking afweegbaar’ opgenomen.

Stukken inzien

U kunt het bestemmingsplan, inclusief het verzoek tot herbegrenzing van het werkingsgebied Verstedelijking afweegbaar in de Interim omgevingsverordening Noord- Brabant, online inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het plan online te bekijken, dan kunt u een afspraak maken om dit in het gemeentehuis in te zien. Het bestemmingsplan, inclusief het verzoek tot herbegrenzing van het werkingsgebied Verstedelijking afweegbaar in de Interim omgevingsverordening Noord- Brabant, ligt met ingang van 1 februari 2023 gedurende zes weken ter inzage.

Zienswijze indienen

Iedereen heeft de gelegenheid binnen de hierboven vermelde termijn schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze op het ontwerp van het bestemmingsplan en/of het verzoek tot herbegrenzing van het werkingsgebied Verstedelijking afweegbaar in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant kenbaar te maken bij de gemeenteraad van Gemert-Bakel. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u een afspraak maken via de website.

Crisis- en herstelwet

Op het bestemmingsplan ‘De Berken, Milheeze’ is de Crisis- en herstelwet van toepassing (van belang in de beroepsfase). De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op Externe link:www.wetten.overheid.nl.

Gemert, 31 januari 2023

Naar boven