Aanwijzingsbesluit alcoholverbodsgebied Mosveld Amsterdam

De burgemeester van Amsterdam,

 

gelet op artikel 2.17, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008, in samenhang met artikel 9, eerste lid, en bijlage 3, onder X.20, van de Verordening op de stadsdelen en het stadsgebied Amsterdam 2022,

 

besluit het volgende vast te stellen:

 

Aanwijzingsbesluit alcoholverbodsgebied Mosveld Amsterdam

Artikel 1  

 • 1.

  Als wegen of weggedeeltes waarop het verboden is om alcoholhoudende drank te nuttigen, of bij zich te hebben in aangebroken flessen, blikjes en dergelijke als bedoeld in artikel 2.17 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 wordt aangewezen het alcoholverbodsgebied Mosveld.

 • 2.

  Het alcoholverbodsgebied Mosveld betreft de straten Mosveld, Mosplein, Gentiaanstraat en Volewijkshof (P Mosveld) zoals aangegeven op de kaart in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2  

In het Besluit van de voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord van de gemeente Amsterdam betreffende alcoholverbodsgebieden 2023 (Gemeenteblad 2023, nr. 115421) vervalt onderdeel 1, onder b, en vervalt in de bijlage, Tekening 2 Mosveld.

Artikel 3  

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2025.

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit alcoholverbodsgebied Mosveld Amsterdam.

Aldus vastgesteld op 11 september 2023.

De burgemeester van Amsterdam,

namens deze,

De voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord,

De voorzitter

Brahim Abid

Toelichting  

In de directe omgeving van winkelcentrum Mosveld wordt al jarenlang overlast ervaren als gevolg van het nuttigen van alcohol. Een eerder ingesteld alcoholverbod op Mosplein zorgt voor vermindering van overlast, maar ook verplaatsing naar de straat Mosveld voor de winkels.

De wijk kent een aantal opvanglocaties voor kwetsbare doelgroepen als dak- en thuislozen, verslaafden van drugs- en alcohol en personen met onbegrepen gedrag. Deze doelgroep verblijft graag op de bankjes bij het winkelcentrum Mosveld. De omstandigheden (bankjes) en het gegeven dat Mosveld een winkelcentrum is waar (goedkoop) alcohol gekocht kan worden, maakt dat het Mosveld een aantrekkelijke plek is om alcohol te nuttigen. Buurtbewoners en in toenemende mate ook ondernemers, voelen zich niet veilig in het gebied omdat het alcoholgebruik vaak samen gaat met andere overlast, zoals versterkte muziek en/of naroepen (intimideren) van winkelend publiek.

Het aanwijzingsbesluit alcoholverbod Mosveld Amsterdam zorgt voor meer handvatten voor de politie om handhavend te kunnen optreden en zal bijdragen aan een vermindering van de overlast in het gebied.

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad bezwaar maken.

 

U kunt bezwaar maken via www.amsterdam.nl/bezwaar/jb

U logt in met uw DigiD of E-herkenning.

 

Na het indienen van uw bezwaar informeert de gemeente u over de manier waarop uw bezwaarschrift wordt behandeld.

 

Mogelijk kunt u niet beschikken over DigiD. Dan kunt u bezwaar maken per post.

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;

 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening;

 • Het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit;

 • De reden(en) waarom u bezwaar maakt.

 • Eventueel uw emailadres.

Bij verzending per post geldt als verzenddatum van uw bezwaar de poststempel op uw bezwaarschrift.

 

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden geschorst en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen, bijvoorbeeld om onomkeerbare situaties te voorkomen Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

Afdeling Publiekrecht, team Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

 

U kunt ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen via de website: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Andere belangrijke informatie vindt u via de website: www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Bestuursrechter/Kosten

 

Bijlage: Kaart alcoholverbodsgebied Mosveld Amsterdam

Mosveld, Mosplein, Gentiaanstraat en Volewijkshof (P Mosveld).

Naar boven