Hintzenstraat 15, 6216ES Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het plaatsen van een buitenberging

Referentienummer dossier: Z2023-00000260

Hintzenstraat 15, 6216ES Maastricht

het plaatsen van een buitenberging

 

Datum ontvangst aanvraag: 20 juni 2023

Datum besluit: 15 september 2023

Procedure: Deze beschikking is voorbereid volgens de reguliere voorbereidingsprocedure.

Besluit: verleend

 

Bezwaar maken

Tegen deze beschikking kunt u bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken ingediend worden. Deze termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager. Als u schriftelijk bezwaar wilt maken per brief, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. U kunt ook via de gemeentelijke website een bezwaarschrift digitaal indienen via www.gemeentemaastricht.nl/bezwaarschrift-indienen.

In het bezwaarschrift staat in elk geval:

- uw naam, adres, datum, handtekening en telefoonnummer

- de omschrijving en het referentienummer van het dossier

- de reden van uw bezwaar

 

Voorlopige voorziening

Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Met schorsende werking wordt bedoeld dat de vergunning (nog) niet mag worden gebruikt. Om de inwerkingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

 

Nadere informatie

Voor algemene informatie over deze aanvraag of om een afspraak te maken om deze aanvraag in te zien kunt u contact opnemen met Gemeente Maastricht, telefoonnummer 14 043. Wij vragen u om bovenstaand referentienummer bij de hand te houden.

Naar boven