Voornemen ambtshalve opneming gegevens (uitschrijven) in Basisregistratie personen

 

Uit onderzoek van de gemeente Venray is gebleken dat onderstaande perso(o)n(en) niet meer woont/wonen op het adres waar hij/zij volgens de Wet basisregistratie personen staat/staan ingeschreven. Het uitgevoerde adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande perso(o)n(en) op te schorten op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen in samenhang met artikel 1.4, 2.39 en 2.43 Wet basisregistratie personen. Dit betekent dat hij/zij daardoor formeel niet meer als ingezetene van de gemeente Venray staat ingeschreven. Hij/zij is/zijn daarmee niet meer bereikbaar voor overheidsinstanties. Dit kan o.a. gevolgen hebben voor uitkeringen, toeslagen, het aanvragen van een paspoort, enz.

 

 

Geslachtsnaam

Voorletters

Geboortedatum

Ahmed

S.

17-07-1992

 

 

 

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht wordt/worden bovengenoemde perso(o)n(en) in de gelegenheid gesteld om informatie te geven over zijn/haar/hun feitelijke verblijfplaats. De uiterste datum voor het naar voren brengen van een zienswijze is vierwekenna de datum waarop dit voornemen bekend is gemaakt. Een zienswijze kunt u schriftelijk of mondeling indienen. Uw brief kunt u richten aan het College van burgemeester en wethouders van Venray, Afdeling Wonen, Werken en Leven, team Burgerzaken, Postbus 500, 5800 AM Venray. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u hiervoor telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer 0478-523 333.

 

Na vier weken wordt over het voornemen een definitief besluit genomen. Een besluit tot uitschrijving zal ook op deze wijze worden bekend gemaakt.

 

namens het college van burgemeester en wethouders van Venray

De teammanager Burgerzaken,

C. Peters

Naar boven