Gemeente Stichtse Vecht - Verleend - incidentele standplaatsvergunning - Ondermijningscontainer - Bisonspoor, Maarssen - 10-10-2023

Incidentele standplaatsvergunning is verleend op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het plaatsen van een ondermijningscontainer t.b.v. een bewustwordingscampagne op het gebied van ondermijning. De vergunning is geldig op 10 oktober 2023 van 10:00 uur tot 16:00 uur (exclusief op- en afbouw) op het marktplein van het Bisonspoor te Maarssen.

Datum besluit: 12 september 2023

Zaaknummer: Z2023-00001579

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten:

  • de dagtekening;

  • uw volledige naam- en adresgegevens;

  • uw handtekening;

  • een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent;

  • de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent.

Het bezwaarschrift dient u in bij de gemeente. Dit kan digitaal met behulp van DigiD via www.stichtsevecht.nl of door het bezwaarschrift te sturen aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit waartegen u bezwaar maakt niet op. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter. Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u de uitkomst in de lopende bezwaarschriftprocedure niet kunt afwachten vanwege een spoedeisend belang. Een verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar maakt mee met het verzoekschrift. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

Met behulp van DigiD kunt u het verzoekschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl.

Naar boven