Verkeersbesluit – gemeente Haarlemmermeer – Badhoevedorp – diverse straten

Onderwerp: instellen geslotenverklaring vrachtauto’s

Nummer: X.2023.05783

Gelet op het volgende:

 • Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • Op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 • De Algemene wet bestuursrecht (AWB) vereist zorgvuldigheid en belangenafweging bij de totstandkoming van besluiten, waaronder verkeersbesluiten. Artikel 3:2 van de AWB schrijft voor dat het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. Naast de belangenafweging bepaalt artikel 3:4 van de AWB dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

 • Artikel 21 van het BABW bevat voorschriften omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

 • Artikel 2 van de Wegenverkeerswet noemt de volgende doelen:

 • 1.

  In eerste instantie:

 • a.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • b.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • c.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • d.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 • 2.

  In tweede instantie ook voor:

 • a.

  het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

 • b.

  het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

 • In afwijking van artikel 35 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) dient voor de tijdelijke plaatsing en de tijdelijke maatregel een verkeersbesluit te worden genomen, indien de tijdelijke plaatsing of de tijdelijke maatregel langer duurt dan vier maanden.

 • Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) dient overleg te worden gevoerd met de korpschef van de Nationale Politie.

 • De vermelde wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer.

 • Krachtens artikel 18, lid 1 onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 worden verkeersbesluiten genomen door het college van B&W. In het Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2020 is de bevoegdheid tot het nemen en intrekken van verkeersbesluiten een ondermandaat verleend aan de cluster- en teammanagers van de cluster B&O (Beheer & Onderhoud). De maatregelen vallen onder dit ondermandaat.

 

Overwegingen en motivatie

In Badhoevedorp vinden ontwikkelingen plaats waarbij onder meer veel woningen worden gebouwd. Meer mensen zullen zich binnen Badhoevedorp gaan verplaatsen met de auto, de fiets of met een ander voertuig. Om dit in goede banen te leiden is het Verkeersstructuurplan (VSP) Badhoevedorp in 2020 geactualiseerd. Maar in de afgelopen maanden zijn door inwoners van Badhoevedorp en leden van de gemeenteraad zorgen geuit over de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het dorp. Het gaat dan vooral om de Robert Kochstraat en een deel van de Sloterweg waarvan wordt aangegeven dat deze erg druk zijn. Niet alleen door regulier verkeer, maar vanwege de vele bouwwerkzaamheden rijdt er ook veel vrachtverkeer over deze straten.

De Robert Kochstraat was voorheen een gebiedsontsluitingsweg met een maximum snelheid van 50 km/u. Deze weg is afgewaardeerd naar 30 km/u en het doorgaande karakter is komen te vervallen. Voor de Sloterweg, tussen de Keplerstraat en de Zeemanlaan geldt al langer een maximum snelheid van 30 km/u. Beide wegen zijn niet bedoeld voor doorgaand verkeer en al helemaal niet voor vrachtverkeer dat daar geen bestemming heeft. Daarnaast is de Sloterweg onderdeel van een buslijnroute (lijn 195) conform het Vervoerplan d.d. 13 oktober 2022. Dit terwijl de omgeving van de Sloterweg daarvan veel hinder van ondervindt.

De gemeente verwacht dat de drukte, vanwege de ontwikkelingen, van tijdelijke duur is. Maar naar aanleiding van de raadssessie van donderdag 13 juli 2023, waarbij de gemeenteraad unaniem was, heeft de gemeente toegezegd om doorgaand vrachtverkeer op de Robert Kochstraat en op de Sloterweg, tussen de Keplerstraat en de Zeemanlaan, te ontmoedigen. Deze toezegging is gedaan voor een periode van ongeveer 2,5 jaar, namelijk tot 31 december 2025, want dan zullen de woningbouwontwikkelingen naar verwachting gereed zijn. Na 31 december 2025 zullen de effecten worden geëvalueerd waarna wordt bepaald of de maatregelen permanent worden ingesteld of niet. Naar aanleiding van de raadssessie van donderdag 13 juli 2023 is tevens toegezegd dat er per 15 september geen lijnbussen meer over de Sloterweg zullen rijden.

Om de maatregelen met betrekking tot het vrachtverkeer te effectueren worden borden C7 geplaatst conform voorliggende verkeersbesluit. Om ervoor te zorgen dat vrachtverkeer wel op hun plaats van bestemming kan komen, wordt een onderbord toegepast met daarop “uitgezonderd bestemmingsverkeer”.

Om de maatregelen met betrekking tot de lijnbussen te effectueren wordt er een totaallastbeperking ingesteld voor voertuigen vanaf een gewicht van 19 ton (borden C21). Hiervoor wordt een separaat verkeersbesluit genomen.

Met deze maatregelen wordt beoogd de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verbeteren.

 

Maatregelen (bebording en belijning)

De volgende maatregelen worden getroffen:

 • 1.

  Het instellen van een geslotenverklaring voor vrachtauto’s met uitzondering van bestemmingsverkeer op de Robert Kochstraat en op de Sloterweg, tussen de Keplerstraat en de Zeemanlaan (plaatsen borden C7 RVV 1990 en onderbord OB108 ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’) op de volgende locaties:

 • a.

  In de Robert Kochstraat, direct vanaf de Oleanderlaan;

 • b.

  In de Robert Kochstraat, direct van de Kamerlingh Onneslaan;

 • c.

  In de Sloterweg, direct vanaf de Keplerstraat;

 • d.

  In de Sloterweg, direct vanaf de Zeemanlaan.

 

 • 2.

  Om ervoor te zorgen dat vrachtauto’s niet via andere wegen op de Robert Kochstraat of op de Sloterweg, tussen de Keplerstraat en de Zeemanlaan kunnen komen wordt tevens een geslotenverklaring voor vrachtauto’s ingesteld op de volgende locaties:

 • a.

  In de dr. Henriette Boasstraat, direct vanaf de Oleanderlaan;

 • b.

  In de Curiestraat, direct vanaf de Pasteurstraat;

 • c.

  In de Leibnizstraat, direct vanaf de Ampèrestraat;

 • d.

  In de Eksterstraat, direct vanaf de Pa Verkuijllaan;

 • e.

  In de Sperwerstraat, direct vanaf de Pa Verkuijllaan;

 

De aan te brengen maatregelen staan aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met het nummer 2023-007-028.

 

Motivering Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994):

Motivatie van de maatregel geschiedt uit het oogpunt van:

 • artikel 2, lid 1a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • artikel 2, lid 1b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • artikel 2, lid 1c van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • artikel 2, lid 2a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

 • artikel 2, lid 2b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Door de maatregelen worden van de belangen genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 er een geschaad, namelijk het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (lid 1d). De andere belangen die door de maatregel worden gediend, wegen echter zwaarder. Bovendien hebben (doorgaande) vrachtauto’s de beschikking over goede alternatieve routes, zoals via de Pa Verkuijllaan en de Burgemeester Amersfoordtlaan.

 

Belangenafweging

Bewoners

De maatregelen zijn in het belang van de bewoners. De verkeerssituatie wordt veiliger en duidelijker. Daarnaast bevorderen de maatregelen de leefbaarheid in de wijk.

Bedrijven

De maatregelen hebben geen gevolgen voor bedrijven.

(Doorgaand) gemotoriseerd verkeer

De maatregelen hebben geen gevolgen voor (doorgaand) gemotoriseerd verkeer. Voor doorgaande vrachtauto’s zijn er goede alternatieven zoals de Pa Verkuijllaan en de Burgemeester Amersfoordtlaan en voor vrachtauto’s met een bestemming blijven de wegen toegankelijk.

Langzaam verkeer

De maatregelen zijn in het belang van langzaam verkeer. De verkeerssituatie wordt veiliger en duidelijker.

Openbaar vervoer

De maatregelen hebben geen gevolgen voor openbaar vervoer, want verkeersbord C7 is niet van toepassing op autobussen.

Nood- en hulpdiensten

De maatregelen hebben geen gevolgen voor nood- en hulpdiensten. De wegen worden niet fysiek afgesloten waardoor de bereikbaarheid gegarandeerd blijft.

Algemeen belang

De maatregelen garanderen de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Dit is in het algemeen belang.

Afweging

Alles afwegende zijn burgemeester en wethouders van mening dat de maatregel in het algemeen belang is. Met de maatregel wordt beoogd de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te garanderen waarbij er geen belangen onevenredig worden geschaad.

 

Voorbereiding en overleg

De maatregelen worden getroffen naar aanleiding van zorgen die door inwoners van Badhoevedorp en leden van de gemeenteraad zijn geuit. Aangezien er met deze maatregelen geen belangen onevenredig worden geschaad heeft hierover geen nadere participatie plaatsgevonden.

Om de rechtstreeks bij het verkeersbesluit betrokken belangen goed af te kunnen wegen verdient het de aanbeveling om, vooral bij complexe en omstreden maatregelen, een voorbereidingsprocedure te volgen. Hier is vanaf gezien omdat de maatregel geen complexe maatregel betreft en de belangen voldoende in beeld zijn.

 

Overleg met de Nationale Politie heeft plaatsgevonden in de Werkgroep Verkeer, waarin de door de korpschef gemachtigde medewerker verkeersadvisering, alsmede de Brandweer en Connexxion, vertegenwoordigd zijn. Op 05-09-2023 is dit besluit behandeld in de werkgroep. De leden van de Werkgroep gaan akkoord met de voorgestelde maatregelen. Wel geeft de politie aan dat het onderbord met de tekst ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’ niet handhaafbaar is. Wij gaan er vanuit dat het bord in ieder geval een signaalfunctie heeft en dat vrachtverkeer dat geen bestemming heeft aan de Sloterweg of de Robert Kochstraat een alternatieve route kiest.

 

Publicatie

Het besluit wordt gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad van Haarlemmermeer.

 

Besluiten

In overeenstemming met de tekening met het nummer 2023-007-028, die een onderdeel is van dit besluit, wordt besloten tot de volgende verkeersmaatregelen:

 • 1.

  Het instellen van een geslotenverklaring voor vrachtauto’s met uitzondering van bestemmingsverkeer op de Robert Kochstraat en op de Sloterweg, tussen de Keplerstraat en de Zeemanlaan door het plaatsen van borden conform model C7 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 en onderbord OB108 ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’) op de volgende locaties:

 • a.

  In de Robert Kochstraat, direct vanaf de Oleanderlaan;

 • b.

  In de Robert Kochstraat, direct van de Kamerlingh Onneslaan;

 • c.

  In de Sloterweg, direct vanaf de Keplerstraat;

 • d.

  In de Sloterweg, direct vanaf de Zeemanlaan.

 

 • 2.

  Om ervoor te zorgen dat vrachtauto’s niet via andere wegen op de Robert Kochstraat of op de Sloterweg, tussen de Keplerstraat en de Zeemanlaan kunnen komen worden tevens borden conform model C7 uit bijlage I van het RVV 1990 en onderbord OB108 ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’ geplaatst op de volgende locaties:

 • a.

  In de dr. Henriette Boasstraat, direct vanaf de Oleanderlaan;

 • b.

  In de Curiestraat, direct vanaf de Pasteurstraat;

 • c.

  In de Leibnizstraat, direct vanaf de Ampèrestraat;

 • d.

  In de Lijsterstraat, direct vanaf de Eksterstraat;

 • e.

  In de Sperwerstraat, direct vanaf de Rietvinkstrat;

 

 • 3.

  Te bepalen dat de maatregelen van kracht zijn van vrijdag 15 september 2023 tot en met woensdag 31 december 2025;

 

 • 4.

  Dit besluit ter openbare kennis te brengen op 15 september 2023.

 

 

 

Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer

namens dezen,

de gemeentesecretaris,

voor deze,

de teammanager Vakdisciplines,

 

 

 

J. Went

 

 

Terinzagelegging

Het besluit wordt gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad van Haarlemmermeer (overheid.nl). Het besluit en de tekening waarop de maatregelen staan aangegeven, liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor een ieder na een telefonische afspraak ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in het Informatiecentrum van het raadhuis, Taurusavenue 100 in Hoofddorp.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

 

Naar boven