Besluit – reguliere procedure, het onderhouden, restaureren, veranderen of slopen van een monumentaal pand, Bloemendalstraat 13-17b 7721AL Dalfsen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen heeft op 12-09-2023 onderstaand besluit genomen:

Kenmerk: Z2023-00003719

Ingekomen: 05-04-2023

Locatie: Bloemendalstraat 13-17b 7721AL Dalfsen

Projectomschrijving: het onderhouden, restaureren, veranderen of slopen van een monumentaal pand

Inzage

Vanaf 20-09-2023 ligt de verleende omgevingsvergunning die de reguliere voorbereidingsprocedure heeft gevolgd gedurende 6 weken ter inzage. U kunt een verzoek indienen om de stukken digitaal te ontvangen via het algemene emailadres: gemeente@dalfsen.nl of u kunt een afspraak maken via https://afspraken.dalfsen.nl/ om de stukken in te zien op het gemeentehuis.

Procedure

Tegen het besluit kunt u bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

1. uw naam en adres;

2. de datum;

3. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, en;

4. de redenen van uw bezwaar.

U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Ook vragen wij u om een vermelding van het zaaknummer van het besluit waar u bezwaar tegen heeft mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer of e-mailadres u te bereiken bent. Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, vanwege spoedeisend belang of omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle (Postbus 10067, 8000 GB Zwolle).

U kunt ook digitaal het bezwaarschrift indienen via het “online formulier bezwaar maken” op de website van de gemeente Dalfsen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Voor informatie, vragen of voor het maken van een afspraak voor het inzien van de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de eenheid Publieksdienstverlening, telefoonnummer 14 0529. Ook kunt u een afspraak maken via https://afspraken.dalfsen.nl/.

Naar boven