Verleende omgevingsvergunning Stationsstraat 68

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben verleend.

Verzenddatum besluit: 12 september 2023

Intern kenmerk: 202 3 OG0 439 - 01

Omschrijving project: het uitbreiden van de woning

Loca t ie: Stationsstraat 68

Postcode: 487 2 TE

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen deze beschikking bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag ná de dag waarop het besluit is toegezonden.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste:

de naam en het adres van de indiener,

de dagtekening,

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

de gronden van bezwaar (motivering).

 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking voor de beschikking waartegen het bezwaar zich richt. Om het besluit te laten schorsen kan (slechts nadat een bezwaarschrift is ingediend) een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Meer informatie over deze clausule staat in de brochure “Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid” op de website van de gemeente Etten-Leur.

 

 

Naar boven