Kennisgeving vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ‘Parkeerterrein Schuurkerk (Petrus Kockstraat)’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis hebben in de collegevergadering van 12 september 2023 een beslissing genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het project ‘Parkeerterrein Schuurkerk (Petrus Kockstraat)’. De beoogde activiteit staat vermeld in bijlage D, categorie 11.2 van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde van bijlage D, categorie 11.2 niet wordt overschreden, geldt de vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat het plangebied niet is gelegen in kwetsbaar gebied en/of gebied met een beschermde status. Verder leiden de aard en omvang van het plan niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het doorlopen van een volledige m.e.r.-procedure is niet noodzakelijk Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Vervolgprocedure

Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen, dat is in dit geval in het kader van de bestemmingsplanprocedure ‘Parkeerterrein Schuurkerk (Petrus Kockstraat)’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Dorrepaal; tel. 14 010 of via m.g.dorrepaal@maassluis.nl

Naar boven