Subsidieregeling speeltuinverenigingen 2024

Burgemeester en Wethouders van Borsele

 

overwegende dat het gewenst is subsidieregels vast te stellen ten behoeve van de subsidiëring van het speeltuinbeleid

gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Borsele 2016

 

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling speeltuinverenigingen 2024

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Borsele 2016

 • b.

  speeltuinvereniging: een vereniging die zich ten doel stelt een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jeugd en jongeren door het opzetten, in stand houden en beheren van speelvoorzieningen in speeltuinen, speelterreinen en de woonomgeving in de gemeente Borsele.

 • c.

  speeltuin: een ruimtelijke voorziening, bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar met als doelstelling het scheppen van mogelijkheden tot vormende recreatie in speeltuinverband, waardoor met gebruikmaking van de aanwezige speelvoorzieningen de bezigheid, de verkenning, de ontwikkeling, de ontspanning, de fantasie en de speldrift van de kinderen wordt gestimuleerd;

 • d.

  onderhoudskosten: die kosten die noodzakelijk zijn om de speeltuin(en) en de daarin aanwezige speeltoestellen in een goede en veilige staat te houden.

 • e.

  basistoestellen: toestellen die, op basis van het aantal kinderen dat in een bepaald dorp woont, minimaal noodzakelijk zijn. Voor deze toestellen draagt de gemeente zorg voor de ondergronden en de inspecties.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op basis van deze regeling wordt verstrekt voor:

 • a.

  de instandhouding en het onderhoud van basistoestellen, waarbij prioriteit dient te worden gegeven aan veiligheid en kwaliteit van de basistoestellen.

 • b.

  reservering voor de aanschaf, vervanging of uitbreiding van basistoestellen.

  De middelen mogen hiervoor maximaal drie jaar gereserveerd worden.

 • c.

  de middelen zijn niet bedoeld voor de aanschaf van nieuwe toestellen en/of ondergronden indien het aantal toestellen daarmee het vastgestelde aantal basistoestellen zal overschrijden.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien speeltoestellen die men aan wil schaffen niet voldoen aan het Warenwetbesluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen (WAS).

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan speeltuinverenigingen in de gemeente Borsele. Per kern wordt maximaal een speeltuinvereniging gesubsidieerd,

Artikel 5 Procedurebepalingen

 • 1.

  Speeltuinverenigingen die op basis van deze uitvoeringsregels subsidie hebben aangevraagd, dienen jaarlijks vóór 1 juli, na afloop van het jaar waarvoor subsidie is ontvangen, een verantwoording van de besteding van deze middelen in te dienen, waarna de subsidie zal worden vastgesteld.

 • 2.

  Voor een speeltuinvereniging over gaat tot de aanschaf van nieuwe (basis)toestellen, of verplaatsing van een (basis)toestel, dient met de gemeente overleg plaats te vinden over de plaatsing van het toestel in de ruimtelijke voorziening en de eventueel noodzakelijke aanpassingen aan de ondergrond.

 • 3.

  Bij de aanschaf van een nieuw speeltoestel dient een kopie van het kwaliteitscertificaat te worden overlegd aan het college.

Artikel 6 Berekening van de subsidie

 • 1.

  De subsidie als bedoeld in artikel 2 bedraagt:

  • 1.

   Een basisbedrag van € 508 per speeltuinvereniging;

 • 2.

  Een bijdrage van € 10,10 per kind woonachtig in de betreffende kern in de leeftijd 0 tot en met 18 jaar

 • 3.

  Subsidies worden voor vier jaar verstrekt. Het toegekende bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met 1,5%.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  De subsidieregeling speeltuinverenigingen 2020 wordt ingetrokken

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling speeltuinverenigingen 2024

Heinkenszand, 19-06-2023

Burgemeester en Wethouders van Borsele,

de secretaris,

J.M. Jansen

de burgemeester,

G.M. Dijksterhuis

Toelichting bij de Tijdelijke uitvoeringsregels subsidie speeltuinverenigingen

Artikel 1:

Elke kern heeft minimaal één speeltuin met minimaal 10 basistoestellen, ongeacht het aantal kinderen dat in de kern woont en ongeacht de hoeveelheid informele speelruimte.

 

Dus wanneer in een bepaalde kern op basis van het aantal woonachtige kinderen slechts minimaal 8 basistoestellen noodzakelijk zijn, is er in deze kern toch een speeltuin met 10 basistoestellen aanwezig.

 

Het aanwijzen van de basistoestellen is gebeurd in overleg met de speeltuinverenigingen.

 

Voor toestellen die niet tot de basistoestellen worden gerekend, zorgt de speeltuinvereniging voor de aanschaf en onderhoud van het toestel en de ondergrond. De gemeente draagt wel zorg voor de inspectie van alle speeltoestellen.

 

Artikel 4:

Per dorp wordt slechts aan één speeltuinvereniging subsidie verleend. Een nieuwe speeltuinvereniging in een dorp komt pas voor subsidie in aanmerking als de bestaande vereniging is opgeheven.

 

Artikel 6

Lid 2. Peildatum is 1 januari voorafgaand aan de vierjarige periode waarvoor subsidie kan worden aangevraagd.

Naar boven