Subsidieregeling ouderenwerk gemeente Borsele 2024

Burgemeester en Wethouders van Borsele

 

overwegende dat het gewenst is subsidieregels vast te stellen ten behoeve van het ouderenwerk,

gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Borsele 2016

 

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

subsidieregeling ouderenwerk gemeente Borsele 2024

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Borsele 2016

 • b.

  een ouderensociëteit: Een instelling met als doel om ouderen, ongeacht gezindte, activiteiten en voorzieningen aan te bieden.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het bieden van aan leeftijd en situatie aangepaste mogelijkheden tot spel en creatieve activiteiten, alsmede sociaal-culturele en recreatieve ontmoeting van leeftijdgenoten;

Artikel 3 Weigeringsgronden.

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  een instelling minder dan 8 leden/deelnemers heeft, die woonachtig zijn in de gemeente Borsele

 • b.

  de activiteiten en/of voorzieningen niet open staan voor iedere Borselse oudere ongeacht politieke- of levensbeschouwelijke achtergrond

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan instellingen als genoemd in artikel 1 b die werkzaam zijn in de gemeente Borsele en hun activiteiten ontplooien ten behoeve van ouderen die woonachtig zijn in de gemeente Borsele

Artikel 5 Procedurebepalingen

 • 1.

  Organisaties die op grond van deze regeling voor subsidie in aanmerking willen komen dienen hiertoe eenmaal per vier jaar een aanvraag in te dienen. Op basis hiervan wordt gedurende de betreffende periode van vier jaar elk jaar een bedrag beschikbaar gesteld.

 • 2.

  Indien in enig jaar van de periode genoemd in lid 1 een afwijking ontstaat van meer dan 25% ten opzichte van het voor de betreffende periode berekende subsidiebedrag, kan de betrokken organisatie een tussentijds verzoek tot aanpassing indienen.

Artikel 6 Berekening van de subsidie

De subsidie bedraagt per jaar voor:

 • 1.

  de in artikel 1 lid b bedoelde instellingen, indien en voor zover het college de uitgaven redelijk voorkomen, een bijdrage van:

  • a.

   100% van de kosten van huisvesting voor ouderensociëteiten zonder eigen bar-exploitatie;

  • b.

   € 248 voor een ouderensociëteit met minder dan 50 bezoekers;

  • c.

   € 369 voor een ouderensociëteit met 50 tot 150 bezoekers;

  • d.

   € 496 voor een ouderensociëteit met meer dan 150 bezoekers.

 • 2.

  Subsidies worden voor vier jaar verstrekt. Het toegekende bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met 1,5%.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  De subsidieregeling ouderenwerk 2016 wordt ingetrokken

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024

 • 3.

  De regeling wordt aangehaald als subsidieregeling ouderenwerk

Heinkenszand, 19-06-2023

Burgemeester en Wethouders van Borsele,

de secretaris,

J. Jansen

de burgemeester,

G.M. Dijksterhuis

Toelichting subsidieregeling ouderenwerk.

 

 • 3.

   

 • 4.

  De subsidie is bedoeld als bijdrage in de kosten van huisvesting, de organisatiekosten en de activiteitenkosten.

 • 5.

  Onder huisvestingskosten worden verstaan:

  • a.

   huren, waaronder worden verstaan de kosten van het huren van gebouwen of lokalen alsmede de kosten van enig ander zakelijk recht;

  • b.

   kosten van onderhoud van gehuurde gebouwen of lokalen die ingevolgde de wet of plaatselijk gebruik of overeenkomst voor rekening van de huurder komen;

  • c.

   kosten van verlichting, verwarming en water;

  • d.

   schoonmaakkosten.

 • 6.

  Voor het aanvragen van subsidie dient gebruikt te worden gemaakt van een door de gemeente verstrekt aanvraagformulier.

  Dit formulier moet volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlagen bij het college worden ingediend. Om controle uit te kunnen oefenen op de juistheid van het opgegeven aantal leden/deelnemers zal het bestuur een verklaring moeten ondertekenen waaruit blijkt dat het opgegeven aantal leden/deelnemers overeenkomt met de werkelijkheid. Steekproefsgewijs kan deze opgaven dan gecontroleerd worden.

  Daar waar geen sprake is van leden, maar van deelnemers moet worden uitgegaan van het gemiddeld aantal deelnemers aan de activiteiten.

  Om het gemeentelijke adressenbestand actueel te houden zal wel jaarlijks een controle formulier van de adresgegevens aan de organisaties verzonden worden.

 • 7.

   

Naar boven