Subsidieregeling jeugd- en jongerenwerk gemeente Borsele 2024

Burgemeester en Wethouders van Borsele

 

overwegende dat het gewenst is subsidieregels vast te stellen ten behoeve van de subsidiëring aan het jeugd- en jongerenwerk

gelet op artikel 2en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Borsele 2016.

 

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling jeugd- en jongerenwerk gemeente Borsele 2024

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Borsele 2016.

 • b.

  Jeugd- en Jongerenwerk: organisaties, zonder winstoogmerk, die activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren tot en met 23 jaar.

 • c.

  SooSTouR: Een activiteit, georganiseerd door een jeugdsoos, specifiek bestemd voor alle jongeren van de gemeente Borsele van 12 jaar en ouder.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt aan organisaties die zich bezig houden met het scheppen van aan leeftijd en situatie aangepaste mogelijkheden tot spel, creatieve activiteiten, verkenning van de natuur, alsmede tot sociaal-culturele en recreatieve ontmoeting van leeftijdsgenoten, niet zijnde:

 • a.

  Organisaties die zich beroepsmatig bezighouden met een of meerdere werkvormen zoals genoemd in artikel 1.

 • b.

  Organisaties die zich in georganiseerd verband voornamelijk bezig houden met sport- of cultuurbeoefening

 • c.

  Organisaties die zich bezighouden met peuterspeelzaalwerk dan wel kinderdagopvang

 • d.

  Organisaties die bekostigd worden op grond van de wet op het primair onderwijs

 • e.

  Organisaties die uitsluitend of in hoofdzaak werkzaam zijn in het belang van een politieke partij, een vakorganisatie of een bedrijf

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • a.

  Organisaties, die zich met het organiseren van de in artikel 1b genoemde werkvormen in de gemeente bezighouden of anderszins ten behoeve van het jeugd- en jongerenwerk in Borsele werkzaam zijn en (met uitzondering van technika 10) tenminste 10 activiteiten per jaar organiseren met minimaal 10 deelnemers per activiteit.

 • b.

  Organisaties, die naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders slechts voor een gedeelte aan de in lid a geformuleerde eis voldoen, kunnen slechts in die mate op grond van deze verordening worden gesubsidieerd.

Artikel 4 Procedurebepalingen

 • a.

  Organisaties die op grond van deze regeling voor subsidie op basis van artikel 2 in aanmerking willen komen dienen hiertoe eenmaal per vier jaar een aanvraag in te dienen.

 • b.

  Organisaties die op grond van deze regeling subsidie ontvangen dienen jaarlijks voor 1 juni na afloop van het jaar waarvoor de subsidie is ontvangen een financieel jaarverslag in en een overzicht van de georganiseerde activiteiten. Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen over de vorm en inhoud van deze verantwoording.

 • c.

  Organisaties de gebruik willen maken van de subsidie voor de SooSTouR dienen hiervoor jaarlijks vóór aanvang van de activiteit een subsidieverzoek in.

Artikel 5 Grondslag van de subsidie

 • a.

  Aan de in bijlage 1 bij dit besluit genoemde organisaties kan, op aanvraag, de in de bijlage bij die organisatie genoemde subsidie worden verstrekt.

 • b.

  De in bijlage 1 genoemde bedragen kunnen bij gewijzigde omstandigheden door het college worden aangepast.

 • c.

  De in bijlage 1 genoemde bedragen worden jaarlijks verhoogd met 1,5%.

 • d.

  Voor een activiteit in het kader van de SooSTouR is per activiteit een bijdrage van maximaal € 500 beschikbaar.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  De subsidieregeling Jeugd- en jongerenwerk 2020 wordt ingetrokken

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 01-01-2024

 • 3.

  De regeling wordt aangehaald als subsidieregeling jeugd- en jongerenwerk

Heinkenszand 19-06-2023

Burgemeester en Wethouders van Borsele,

de secretaris,

J.M. Jansen

de burgemeester,

G.M. Dijksterhuis

Toelichting bij subsidieregeling jeugd- en jongerenwerk

Daar waar in deze regeling wordt gesproken over het aantal leden wordt gedoeld op het aantal leden op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Artikel 1c. Andere sozen moeten hiervoor specifiek worden uitgenodigd via de social media kanalen van de SooSTouR..

 

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen.

Hierbij moet worden gedacht aan o.a. knutselclubs, jeugdsozen, culturele jongerencentra, scouting, en organisaties die een combinatie van deze activiteiten aanbieden.

 

Artikel 4 Procedure bepalingen

4a. Voor het aanvragen van subsidie dient gebruikt te worden gemaakt van een door de gemeente verstrekt aanvraagformulier.

Dit formulier moet volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlagen bij het college worden ingediend. Om controle uit te kunnen oefenen op de juistheid van het opgegeven aantal leden/deelnemers zal het bestuur een verklaring moeten ondertekenen waaruit blijkt dat het opgegeven aantal leden/deelnemers overeenkomt met de werkelijkheid. Steekproefsgewijs kan deze opgaven dan gecontroleerd worden.

 

4b. Verantwoording van de besteding van de subsidie dient plaats te vinden conform de artikelen 10 tot en met 15 van de Algemene Subsidieverordening Borsele. Ook hiervoor zijn standaardformulieren beschikbaar.

 

Artikel 5 Grondslag van de subsidie.

Mocht uit de verantwoording blijken, dat de organisatie als gevolg van veranderd beleid minder subsidie nodig heeft om haar taken uit te voeren, kan het toe te kennen bedrag hierop worden aangepast. De subsidie bedraagt nooit meer dan het werkelijke tekort.

 

Een organisatie mag maximaal 10% van haar begroting reserveren voor investeringen of speciale activiteiten. In de verantwoording dient een toelichting op het doel van de reservering te worden gegeven.

Mocht uit de verantwoording blijken dat het aantal activiteiten en/of deelnemers met meer dan 25% is gestegen, kan in overleg met de betreffende organisatie worden besproken of aanpassing van het subsidiebedrag mogelijk is.

 

In bijlage 1 bij dit besluit staan de organisaties genoemd die hiertoe een aanvraag bij het College kunnen indienen. Er wordt van uitgegaan dat deze organisaties door vrijwilligers wordt bestuurd. Mocht blijken dat dat niet het geval is, dan kan geen subsidie worden verstrekt ook al staat de organisatie als zodanig in de bijlage genoemd.

De hoogte van de bijdrage voor de in de bijlage genoemde organisaties staat al vast.

De bedragen zijn gebaseerd op historische gegevens en zijn vooraf besproken met de betrokken organisaties. In deze bedragen is rekening gehouden met een vergoeding voor husivestingskosten, w.a. verzekering, activiteitenkosten en bestuurskosten.

Mocht een nieuwe organisatie zich melden, dan zal in overleg met deze organisatie besproken worden welk bedrag voor subsidie beschikbaar zal worden gesteld.

 

Per jaar kunnen in het kader van de SooSTouR activiteiten worden gehonoreerd. Een soos kan maximaal twee maal per jaar subsidie aanvragen voor een activiteit in dit kader. Jaarlijks wordt bekend gemaakt voor hoeveel activiteiten een aanvraag kan worden ingediend. Organisaties die nog geen bijdrage hebben ontvangen hebben hierbij voorrang.

Bijlage 1. Lijst subsidies jeugd- en jongerenwerk

 

Jeugdsoos The Village Gang

€ 3.000,00

Stichting Pinkeltje

€ 1.250,00

Jeugdvereniging Elimranken I t/m IV

€ 1.250,00

Jeugdvereniging Elimranken V

€ 500,00

Stichting Jongerenwerk Kwadendamme

€ 3.000,00

Stichting Christelijk Jeugdwerk Lewedorp

€ 3.000,00

SV Nieuwdorp/Jeugdsoos New Village

€ 5.000,00

St.CJV van Knop tot Bloem

€ 1.500,00

JOC 'De Klomp'

€ 9.000,00

Stichting Jeugdsoos Nisse

€ 1.750,00

T.O.N Nisse

€ 750,00

Stichting Scouting 's-Gravenpolder De Voortrappers

€ 1.825,00

Welpengroep Sint Bavo 's-Heerenhoek

€ 750,00

Scouting Schout bij Nacht Doormangroep

€ 10.000,00

Speeltuinvereniging de Pit Ellewoutsdijk

€ 750,00

Kids&Co

€ 500,00

Jeugdsoos Heinkensand

€ 3.000,00

Naar boven