Subsidieregeling evenementen gemeente Borsele 2024

Burgemeester en Wethouders van Borsele

 

overwegende dat het gewenst is subsidie te verlenen voor activiteiten in het kader van jubilea, oranjefestiviteiten, kindervakantie activiteiten en kinderkamp Borsele,

gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Borsele 2016.

 

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling evenementen gemeente Borsele 2024

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Borsele 2016.

 • b.

  Jubileumvieringen: vieringen van plaatselijk erkende instellingen bij een 25-, 40-, 50,- 60-, 70-, 75-, 80-, 90- of 100 jarig jubileum en vervolgens bij elke extra 25 jaar.

 • c.

  Oranjefestiviteiten: activiteiten op Koningsdag die voor een ieder toegankelijk zijn en waarbij de plaatselijke en gemeentelijke bevolking betrokken is.

 • d.

  Carnavalsfestiviteiten die voor een ieder toegankelijk zijn en waarbij de plaatselijke en gemeentelijke bevolking betrokken is.

 • e.

  Kindervakantie activiteiten: activiteiten voor jongeren tot en met 12 jaar, die minimaal 1 en maximaal 5 aangesloten dagen worden aangeboden tijdens de zomervakantie.

 • f.

  Kinderkampen Borsele: zomerkamp voor kinderen van de basisschoolgroepen 6, 7 en 8 die woonachtig zijn in een van de kernen van de gemeente Borsele, georganiseerd door de stichting Kinderkampen Borsele.

Artikel 2 Doelgroepen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt ten behoeve van:

 • a.

  Jubileumvieringen

 • b.

  Oranjefestiviteiten

 • c.

  Carnavalsactiviteiten

 • d.

  Kindervakantieactiviteiten

 • e.

  Kinderkampen Borsele

Artikel 3 Procedurebepalingen

 • 1.

  Organisaties die op grond van deze regeling voor subsidie op grond van artikel 2a in aanmerking willen komen, dienen hiervoor een aanvraag in voor een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de voorgenomen activiteit.

 • 2.

  Organisaties die op grond van deze regeling voor subsidie op grond van artikel 2 b, c, d of e in aanmerking willen komen dienen hiertoe eenmaal per vier jaar een aanvraag in voor een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de voorgenomen activiteit. Op basis hiervan wordt gedurende de betreffende periode van vier jaar elk jaar eenzelfde bedrag beschikbaar gesteld.

 • 3.

  Indien in enig jaar van de periode genoemd in lid 1 een afwijking ontstaat van meer dan 25% ten opzichte van het voor de betreffende periode berekende subsidiebedrag, kan de betrokken organisatie een tussentijds verzoek tot aanpassing indienen.

 • 4.

  De subsidies die voor een periode van 4 jaar worden verleend worden jaarlijks verhoogd met 1,5%.

Artikel 4 Berekening van de subsidie

De subsidie bestaat per jaar uit:

 • a.

  Voor jubileumvieringen:

  een basisbedrag van € 50 en een bedrag van € 2,50 per jaar vermenigvuldigd met het aantal bestaansjaren, met een maximum van in totaal € 355,-

 • b.

  Voor oranjefestiviteiten:

  een maximaal vast bedrag en een maximale bijdrage per inwoner woonachtig in een kern van de gemeente Borsele. De hoogte van de bedragen is afhankelijk van het aantal inwoners van een kern

  Inwonertal

  Vast bedrag

  Bedrag per inwoner

  0-500

  € 174,00

  € 0,26

  500-1000

  € 159,00

  € 0,18

  1000-1500

  € 145.00

  € 0,15

  1500-2000

  € 126,00

  € 0,12

  2000 en meer

  € 87,00

  € 0,07

 • c.

  Voor carnavalsfestiviteiten:

  • -

   een bedrag van € 760 voor carnavalsvereniging “carnavalsstichting de Koenkelpot” te ’s-Heerenhoek;

  • -

   een bedrag van € 262 voor carnavalsvereniging “de Kraayepikkers” te Lewedorp;

  • -

   een bedrag van € 262 voor carnavalsvereniging “de Pikpotter” te Kwadendamme.

 • d.

  Voor kindervakantieactiviteiten:

  • -

   Bij deelname van 20 tot 50 kinderen, maximaal € 73 per dag;

  • -

   Bij deelname van 50 tot 250 kinderen, maximaal € 145 per dag;

  • -

   Bij deelname van 250 en meer kinderen, maximaal € 174 per dag.

 • De subsidie zal niet meer bedragen dan het daadwerkelijke exploitatietekort. Van de deelnemende kinderen dient een eigen bijdrage gevraagd te worden;

  • -

   Een bedrag van € 743 ten behoeve van het organiseren van een (theater)voorstelling als slotactiviteit van de gezamenlijke kindervakantieweken;

 • e.

  kinderkampen: een jaarlijkse bijdrage van € 4.047 aan de stichting Kinderkampen Borsele

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  De subsidieregeling evenementen 2016 wordt ingetrokken

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024

 • 3.

  De regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling evenementen

Heinkenszand, 19-06-2023

Burgemeester en Wethouders van Borsele,

de secretaris,

J.Jansen

de burgemeester,

G.M. Dijksterhuis

Toelichting op subsidieregeling evenementen

Met plaatselijk erkende instellingen wordt bedoeld non profit organisaties die zijn gevestigd in de gemeente Borsele.

 

Per kern wordt slechts één oranjevereniging, één carnavalsvereniging en één kindervakantieactiviteit gesubsidieerd.

 

Het aantal inwoners wordt vastgesteld op 1 januari van de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Bij kindervakantieactiviteiten wordt de subsidie bepaald op basis van het aantal kinderen dat in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft’, heeft deelgenomen aan de activiteiten. De organisatie dient voor deze opgave een ondertekende verklaring in te vullen, deze kan steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

 

Subsidie wordt in principe voor een periode van 4 jaar verleend onder het voorbehoud dat de gemeenteraad voldoende middelen beschikbaar stelt.

Naar boven