Subsidieregeling deskundigheidsbevordering gemeente Borsele 2024

Burgemeester en Wethouders van Borsele

 

overwegende dat het gewenst is subsidieregels vast te stellen ten behoeve van de subsidiëring van deskundigheidsbevordering

gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Borsele 2016

 

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering gemeente Borsele 2024

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Een organisatie komt in aanmerking voor subsidie voor deskundigheidsbevordering indien:

 • a.

  de opleiding geen beroepsopleiding is en

 • b.

  de opleiding direct ten goede komt aan de organisatie

Artikel 2 Doelgroepen

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan organisaties zonder winstoogmerk die zijn gevestigd in de gemeente Borsele.

Artikel 3 Procedurebepalingen

Organisaties die op grond van deze regeling voor subsidie in aanmerking willen komen dienen hiertoe voor aanvang van de opleiding een aanvraag in.

Artikel 4 Subsidiegrondslagen

 • 1.

  Voor een externe cursus: een vergoeding het cursusgeld en de reiskosten van de woonplaats naar de cursusplaats en terug met een maximum van €170 per deelnemer en maximaal €1.000 voor het totaal aantal deelnemers van eenzelfde organisatie

 • 2.

  Organisaties die een in company cursus organiseren voor hun leden komen in aanmerking voor een bijdrage van maximaal €170 per deelnemer met een maximum van €1.000 per organisatie. In het geval organisaties in samenwerking met een andere Borselse organisatie een in company cursus organiseren ontvangen zij daarnaast een basisbedrag van € 500. Bij samenwerking met meer dan twee andere Borselse organisaties, bedraagt de extra bijdrage maximaal €1.000.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  De subsidieregeling deskundigheidsbevordering 2020 wordt ingetrokken

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024

 • 3.

  De regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling deskundigheidsbevordering 2024.

Heinkenszand, 19-06-2023

burgemeester en wethouders van Borsele,

de secretaris,

de burgemeester,

Toelichting bij de subsidieregeling deskundigheidsbevordering.

Artikel 4 lid 1.

Dit artikel heeft betrekking op externe cursussen waar leden zich voor op kunnen geven.

 

Artkel 4 lid 2.

Reiskosten worden vergoed op basis van tweede klas openbaar vervoer of € 0,50 per km.

Dit artikel heeft betrekking op cursussen die door de organisatie binnen de vereniging worden georganiseerd. In dit geval komen ook de kosten van de cursusleider voor vergoeding in aanmerking.

Organisaties die een samenwerkingsovereenkomst hebben (door bijvoorbeeld gezamenlijke jeugdteams) tellen als één organisatie.

 

Verdeling plafondbedrag.

Jaarlijks stelt het college van burgemeester en wethouders een plafondbedrag vast. Dit bedrag wordt jaarlijks met 1,5% verhoogd. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Op het moment dat het plafondbedrag is bereikt worden verdere verzoeken voor dat jaar afgewezen.

In het geval een organisatie meer aanvraagt dan nog beschikbaar is kunnen zij maximaal het nog beschikbare bedrag ontvangen.

Naar boven