Subsidieregeling amateursport gemeente Borsele 2024

Burgemeester en Wethouders van Borsele

 

overwegende dat het gewenst is subsidieregels vast te stellen ten behoeve van amateursport,

gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Borsele 2016.

 

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling amateursport gemeente Borsele 2024

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Borsele 2016.

 • b.

  amateursport: sportbeoefening en lichamelijke vorming die onder leiding geschiedt, in het kader van een sportorganisatie zonder winstoogmerk in de gemeente Borsele met vaste contribuerende leden, waarbij de uitoefening van de sport voor de sporter geen bron van inkomsten is.

 • c.

  omni-vereniging: vereniging met meerdere takken van sport.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden gegeven ten behoeve van:

 • a.

  jeugdleden van sportverenigingen;

 • b.

  ijsclubs en wielercomités op voorwaarde dat zij aan kunnen tonen dat daadwerkelijk activiteiten hebben plaatsgevonden

 • c.

  instellingen die hun sport in hoofdzaak uitoefenen in een sporthal/sportzaal, indien het huurbedrag per lid gerekend meer is dan € 20,00 per jaar.

 • d.

  tennisverenigingen voor het speelklaar maken van tennisbanen, waarvan de aanleg door de gemeente is bekostigd.

 • e.

  Het college kan aan sportverenigingen subsidie verlenen voor de aanleg van buitensportaccommodaties.

Artikel 3 doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan organisaties voor amateursport

Artikel 4 Procedurebepalingen

 • 1.

  Organisaties die op grond van deze regeling voor subsidie op basis van artikel 2 a, c en d in aanmerking willen komen dienen hiertoe eenmaal per vier jaar een aanvraag in te dienen. Op basis hiervan wordt gedurende de betreffende periode van vier jaar elk jaar een bedrag beschikbaar gesteld.

 • 2.

  Indien in enig jaar van de periode genoemd in lid 1 een afwijking ontstaat van meer dan 25% ten opzichte van het voor de betreffende periode berekende subsidiebedrag, kan de betrokken organisatie een tussentijds verzoek tot aanpassing indienen.

 • 3.

  Organisaties die op grond van deze uitvoeringsregeling voor subsidie op basis van artikel 2b in aanmerking willen komen dienen hiervoor een aanvraag in voor een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de voorgenomen activiteit. Subsidie wordt pas vastgesteld nadat is aangetoond dat de activiteit ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Artikel 5 Berekening van de subsidie

 • 1.

  De subsidie bestaat per jaar uit:

  • a.

   Een basisbedrag van € 153 voor instellingen voor amateursport met jeugdleden;

   Voor Omniverenigingen geldt een basisbedrag van € 150 per tak van sport.

  • b.

   Een bijdrage van € 10,00 voor elk jeugdlid woonachtig in de gemeente Borsele, dat nog geen 18 jaar is op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd;

  • c.

   Een bijdrage van € 269,00 voor ijsclubs en wielercomités;

  • d.

   Een bijdrage van maximaal 25% van de huurpenningen met een maximum van € 2.895 per jaar als gebruik wordt gemaakt van de Stenge of de Zwake. Voor andere sportzalen bedraagt de subsidie maximaal 20% van de totale huurpenningen met een maximum van € 1.493 per jaar;

  • e.

   Een bedrag van € 480 per tennisbaan, waarvan de aanleg door de gemeente bekostigd is.

 • 2.

  Subsidies worden per vier jaar verstrekt. Het toegekende bedrag wordt jaarlijks geindexeerd met 1,5%.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  De subsidieregeling amateursport 2020 wordt ingetrokken

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 01-01-2024

 • 3.

  De regeling wordt aangehaald als subsidieregeling amateursport 2024

Heinkenszand, 19-06-2023

Burgemeester en Wethouders van Borsele,

de secretaris,

J.M. Jansen

de burgemeester,

G.M. Dijksterhuis

Toelichting subsidieregeling amateursport

Subsidie wordt alleen verleend ten behoeve van jeugdleden. Het gaat daarbij dus om leden die op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd nog geen 18 jaar zijn.

 

Voor het aanvragen van subsidie dient gebruikt te worden gemaakt van een door de gemeente verstrekt aanvraagformulier.

Dit formulier moet volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlagen bij het college worden ingediend. Om controle uit te kunnen oefenen op de juistheid van het opgegeven aantal leden zal het bestuur een verklaring moeten ondertekenen waaruit blijkt dat het opgegeven aantal leden overeenkomt met de werkelijkheid. Steekproefsgewijs kan deze opgaven dan gecontroleerd worden.

 

Om het gemeentelijke adressenbestand actueel te houden zal wel jaarlijks een controle formulier van de adresgegevens aan de organisaties verzonden worden.

 

In het geval men subsidie aanvraagt voorde huur van een binnensport accommodatie dient men op het aanvraagformulier ook het totaal aantal leden en de contributieopbrengsten op te geven, zodat berekend kan worden of men recht heeft op subsidie ten behoeve van de huur.

 

Als men ten behoeve van de uitoefening van een sport uit moet wijken naar een sporthal in een andere gemeente omdat een dergelijke voorziening in onze gemeente niet aanwezig is (bijvoorbeeld overdekt zwembad) kan men hiervoor subsidie aanvragen. De vergoeding bedraagt dan ook 25% van de jaarlijkse huurkosten met een maximum van € 2.490

 

Het aantal door de gemeente aangelegde tennisbanen is als volgt verdeeld:

 

Ltc Lewedorp: 

1 baan

S.V. Borssele

1 baan

S.V. Hoedekenskerke

1 baan

S.V. Nieuwdorp

1 baan

t.v. ’s-Heer Abtskerke 

1 baan

t.v. ’s-Heerenhoek

1 baan

Goblin

2 banen

T.V. Ovezande

2 banen

S.V.D. Driewegen

1 baan

Tebo

3 banen

’t Hellewoud

1 baan

 

Wielercomite’s, komen voor maximaal 1 activiteiten per jaar voor subsidie in aanmerking. Zij kunnen aantonen dat een activiteit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden door het inzenden van een kopie van een krantenknipsel of een folder of iets dergelijks

 

Ijsclubs krijgen subsidie als er daadwerkelijk activiteiten zijn geweest. Als het vriest en men heeft bijvoorbeeld een baan opgespoten om te kunnen schaatsen. Als blijkt dat het niet hard genoeg heeft gevroren en de baan uiteindelijk niet gebruikt kan worden krijgt men toch subsidie

Als het niet vriest is er ook geen subsidie.

Ijsclubs dienen de aanvraag in zodra zij hun activiteiten starten

 

Verdeling van het subsidieplafond voor jaarsubsidies wordt berekend door het totaal aantal aangevraagde subsidies bij elkaar op te tellen. Vervolgens wordt gekeken met hoeveel procent het plafond wordt overschreden en worden alle organisaties met dit zelfde percentage gekort.

 

Subsidie wordt in principe voor een periode van 4 jaar verleend onder het voorbehoud dat de gemeenteraad voldoende middelen beschikbaar stelt. Het is dus mogelijk dat het subsidieplafond in de loop van die periode wordt aangepast. Dit bedrag wordt in principe jaarlijks met 1,5% verhoogd, tenzij de gemeenteraad anders beslist.

Naar boven