Subsidieregeling amateurkunst gemeente Borsele 2024

Burgemeester en Wethouders van Borsele

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de bevordering van de culturele ontwikkeling van de plaatselijke gemeenschap.

gelet op artikel 2, artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Borsele 2016.

 

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling amateurkunst gemeente Borsele 2024

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Borsele 2016

 • b.

  Amateurkunst: het geheel van niet beroepsmatige voorzieningen en activiteiten op terrein van muziek, zang en dans, toneel;

Artikel 2 Doelgroepen

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • a.

  muziekkorpsen;

 • b.

  drumbands;

 • c.

  majorettekorpsen;

 • d.

  amateurtoneelverenigingen;

 • e.

  volksdansverenigingen;

 • f.

  zangverenigingen.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  de activiteiten niet hoofdzakelijk binnen de gemeente Borsele plaats vinden;

 • b.

  activiteiten worden verricht met het oogmerk om winst te maken.

Artikel 4 Procedurebepalingen

 • 1.

  Organisaties die op grond van deze subsidieregeling voor subsidie in aanmerking willen komen, dienen hiertoe eenmaal per vier jaar een aanvraag in te dienen. Op basis hiervan wordt gedurende de betreffende periode van vier jaar elk jaar een bijdrage beschikbaar gesteld.

 • 2.

  Indien in enig jaar van de periode genoemd in lid 1 een afwijking ontstaat van meer dan 25% ten opzichte van het voor de betreffende periode berekende subsidiebedrag, kan de betrokken organisatie een tussentijds verzoek tot aanpassing indienen.

Artikel 5 Berekening van de subsidie

 • 1.

  Een organisatie moet bestaan uit minimaal 8 leden of meer dan 75% van de leden moet woonachtig zijn in de gemeente Borsele. Indien dit niet het geval is zal de hoogte van de bijdrage naar evenredigheid worden gekort.

 • 2.

  De subsidie bestaat per jaar uit:

  • a.

   voor muziekkorpsen:

  • € 2.431 voor een muziekkorps tot 30 leden;

  • € 3.040 voor een muziekkorps van 30 leden of meer.

  • b.

   voor drumbands:

  • € 1.117 voor een korps van 8 tot 18 leden;

  • € 1.315 voor een korps van 18 tot 35 leden;

  • € 1.965 voor een korps van 35 of meer leden;

  • c.

   voor majorettekorpsen:

  • € 1.015 voor een korps van 8 tot 20 leden;

  • € 1.345 bij een korps van 20 of meer leden;

  • d.

   voor amateurtoneelverenigingen:

  • € 406 voor een vereniging tot 10 leden;

  • € 508 voor een vereniging met 10 of meer 10 leden.

  • e.

   voor volksdansverenigingen

  • € 508 voor een vereniging tot 20 leden;

  • € 965 voor een vereniging met 20 of meer leden.

  • f.

   voor zangverenigingen:

  • € 229 voor koren met een levensbeschouwelijke grondslag

  • € 457 voor koren met een niet levensbeschouwelijke grondslag.

De subsidie wordt per vier jaar verstrekt. Het toegekende bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met 1,5%.

Artikel 6 Verplichtingen

Een organisatie die subsidie ontvangt op basis van deze regeling dient bereid te zijn op verzoek van het college minimaal een keer per jaar een openbaar optreden binnen de gemeente te verzorgen.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  De subsidieregeling amateurkunst 2020 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 01-01-2024

 • 3.

  Inhoudelijke wijzigingen in deze regeling kunnen niet eerder doorgevoerd worden, dan nadat de Culturele Raad Borsele hierover is gehoord.

 • 4.

  De regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling amateurkunst 2024.

Heinkenszand, 19-06-2023

Burgemeester en Wethouders van Borsele,

de secretaris,

J.M. Jansen

de burgemeester,

G.M. Dijksterhuis

Toelichting bij de subsidieregeling amateurkunst

Daar waar in de regeling wordt gesproken over het aantal leden wordt gedoeld op het aantal leden op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Voor het aanvragen van subsidie dient gebruikt te worden gemaakt van een door de gemeente verstrekt aanvraagformulier.

Dit formulier moet volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlagen bij het college worden ingediend. Om controle uit te kunnen oefenen op de juistheid van het opgegeven aantal leden zal het bestuur een verklaring moeten ondertekenen waaruit blijkt dat het opgegeven aantal leden overeenkomt met de werkelijkheid. Steekproefsgewijs kan deze opgave dan gecontroleerd worden.

 

Om het gemeentelijke adressenbestand actueel te houden zal wel jaarlijks een controle formulier van de adresgegevens aan de organisaties verzonden worden.

 

De subsidie is bedoeld als financiële ondersteuning bij de uitvoering van de activiteiten en daarvoor benodigde zaken, zoals bijvoorbeeld aanschaf en vervanging van kleding en of instrumenten.

 

Subsidie wordt in principe voor een periode van 4 jaar verleend onder het voorbehoud dat de gemeenteraad voldoende middelen beschikbaar stelt. Het is dus mogelijk dat het subsidieplafond in de loop van die periode wordt aangepast.

 

De in deze regeling genoemde bedragen gelden voor 2024 en worden hierna jaarlijks met 1,5% geïndexeerd.

 

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het grootste deel van de leden bestaan uit inwoners van de gemeente Borsele. Als blijkt dat dit niet zo is wordt de hoogte van het subsidiebedrag verhoudingsgewijs aangepast.

 

De Culturele Raad Borsele dient bij wijziging van de regeling te worden geraadpleegd als het inhoudelijke wijzigingen betreft.

Naar boven