Verzamelverkeersbesluit aanwijzen parkeervakken voor opladen elektrische voertuigen Hoevelaar Fase 1

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg 1  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg,

 

Gelet op:

 • -

  de bepalingen in artikelen 2, 14, 15, 16, 18 en 20 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna te noemen: Wvw 1994);

 • -

  de bepalingen in artikel 2 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna te noemen: RVV 1990);

 • -

  de bepalingen in artikelen 4, 12, 14, 18, 21, 24 en 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna te noemen: BABW);

   

Overwegende dat:

 • -

  de aanschaf en het gebruik van elektrische of hybride plug-in voertuigen in Nederland aan het toenemen is;

 • -

  hierdoor de vraag naar oplaadfaciliteiten (hierna te noemen: laadpalen) voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte toeneemt;

 • -

  het gebruik van elektrische voertuigen bijdraagt aan de duurzaamheidsambities zoals opgenomen in het coalitieprogramma “Bouwen met vertrouwen” van de gemeente Woudenberg (d.d. mei 2022);

 • -

  particulieren en/of bedrijven die willen beschikken over een laadpaal op, aan of langs de openbare weg een aanvraag kunnen indienen bij aanbieder Groendus B.V., gevestigd te Utrecht, die deze aanvraag ter toetsing aan de gemeente Woudenberg voorlegt;

 • -

  de gemeente Woudenberg, gelet op het voorgaande, zeven (7) aanvragen heeft ontvangen voor het realiseren van laadpalen voor elektrische voertuigen;

 • -

  de aanbieder voldoende heeft aangetoond dat er in meerdere delen van Woudenberg behoefte is aan de realisatie van openbare laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • -

  de gemeente bovengenoemde aanvragen heeft getoetst aan de criteria zoals opgenomen in de beleidsregels laadpalen (volledig “Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Woudenberg”);

 • -

  de gemeente voor alle zeven (7) aanvragen een geschikte locatie heeft gevonden om nieuwe laadpalen te realiseren voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • -

  het belang van het ontwikkelen van een openbaar netwerk voor laadpalen prevaleert boven het verlies aan parkeergelegenheid;

   

Overwegende voorts dat:

 • -

  alle locaties waar de aanvragen betrekking op hebben gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Woudenberg;

 • -

  alle locaties waar de aanvragen betrekking op hebben in beheer zijn bij de gemeente Woudenberg;

 • -

  alle locaties waar de aanvragen betrekking op hebben wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid onder d van de Wvw 1994;

 • -

  gelet op bovengenoemd artikel het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg bevoegd is een verkeersbesluit te nemen voor deze wegen;

 • -

  het college van burgemeester en wethouders het nemen van verkeersbesluiten heeft gemandateerd aan de beleidsadviseur verkeer en vervoer;

 • -

  een openbare laadpaal van aanbieder Groendus B.V. twee aansluitingen voor elektrische voertuigen kent;

 • -

  om een optimale benutting van de openbare laadpalen te waarborgen het wenselijk is om nabij de laadpalen een tweetal parkeervakken aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • -

  ter waarborging van de bruikbaarheid van het aanwijzen van de parkeervakken, gelet op artikel 2 van de Wvw 1994, het wenselijk is om bij elke nieuwe laadpaal de parkeervakken aan te wijzen als parkeergelegenheid die enkel bestemd is voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • -

  dit doel bereikt kan worden door het plaatsen van verkeersborden E08c van Bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden OB504 (twee pijlen ter aanduiding waar geladen kan worden);

 • -

  dit gebruik geregeld is in artikel 24, lid 1 sub d ten 2e van het RVV 1990, c.q. dat de bestuurder zijn voertuig niet op een parkeergelegenheid mag parkeren op een andere wijze of met een ander doel van op het bord of onderbord is aangeduid;

 • -

  gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van verkeersborden E08c met de betreffende onderborden OB504 een verkeersbesluit vereist is;

 • -

  gelet op artikel 15, lid 1 van de Wvw 1994 een verkeersbesluit vereist is op grond waarvan de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW opgenomen verkeerstekens en onderbord(en) een gebod of verbod ontstaat, of wordt gewijzigd;

 • -

  in dit geval een verbod wordt ingesteld conform artikel 15, lid 1 van de Wvw 1994 jo. artikel 12 van het BABW door de nu nog openbare parkeervakken aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • -

  gelet op artikel 14 van het BABW de plaatsing van de onderborden in dit verzamelbesluit tot uitdrukking worden gebracht, zoals in bedoeld in artikel 8, leden 2 en 3 van het BABW;

 • -

  deze verkeersmaatregelen, naast het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, ook strekken tot het in stand houden van de weg conform artikel 2 van de Wvw 1994;

 • -

  gelet op artikel 2 van de Wvw 1994 deze verkeersmaatregelen eveneens strekken tot het voorkomen of beperken van het door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, alsmede de gevolgen voor het milieu (zoals in de Wet milieubeheer);

 • -

  gelet op artikel 2 van de Wvw 1994 deze verkeersmaatregelen tot slot strekken tot het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • -

  dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd, en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van de betrokkenen behoren te blijven;

 • -

  gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie, eenheid Midden-Nederland;

 • -

  de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregel;

   

Besluiten:

Op grond van vorenstaande overwegingen om:

 

 • 1.

  op de volgende locaties een tweetal parkeervakken aan te wijzen die enkel bestemd zijn voor het opladen van elektrische voertuigen, door het plaatsen van verkeersborden E08c van Bijlage 1 van het RVV 1990 met OB504 (twee pijlen ter aanduiding waar geladen kan worden);

  1. Parkeerplaats Velduil nabij nr. 3;

  2. Huiszwaluw naast Valleilaan nr. 31;

  3. Zijweg Valleilaan nabij Valleilaan 68 t/m 108;

  4. Zomertaling naast Valleilaan nr. 38;

  5. Kievit naast Valleilaan nr. 20.

   

 • 2.

  bovenstaande verkeersmaatregelen uit te voeren conform de uitvoeringstekeningen bijgevoegd bij dit verzamelverkeersbesluit;

   

 • 3.

  toestemming te verlenen aan het plaatsen van de betreffende verkeersborden wanneer het verzamelverkeersbesluit onherroepelijk is verklaard.

   

Woudenberg, 7september 2023, College van burgemeester en wethouders van Woudenberg

Namens deze,

T. van Etten

Beleidsadviseur Verkeer en Vervoer

Naar boven