Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit Hogere grenswaarden geluid ‘Elzendweg 13b Bergharen’, gemeente Wijchen

 

Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan ‘Elzendweg 13b Bergharen’ ter inzage ligt. Het plan voorziet in het realiseren van een nul-op-de-meter seniorenwoning. Het plangebied ligt aan de Elzendweg 13b te Bergharen.

Burgemeester en wethouders maken ook bekend dat zij voor dit plan van plan zijn om een hogere waarde te verlenen voor het overschrijden van de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai van 48dB tot maximaal 53dB, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 110a van de Wet geluidhinder.

Ter inzage

De schriftelijke stukken behorende bij het ontwerpbestemmingsplan zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. Voor het maken van een afspraak of voor het stellen van vragen, zijn de medewerkers van team vergunningverlening telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 088 432 70 00 of per e-mail via omgevingsloket@drutenwijchen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is; NL.IMRO.0296.BGBElzendweg13b-OW01.

Zienswijze

De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken en deze vangt aan op 14 september 2023. Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de balie Bouwen en Leefomgeving.

Kostenverhaal

In verband met het ontwerp bestemmingsplan ‘Elzendweg 13b Bergharen’ gaat de gemeente een overeenkomst met de initiatiefnemer aan. Vanwege deze overeenkomst wordt er geen exploitatieplan vastgesteld. Tegen deze overeenkomst staat geen bezwaar en beroep open.

 

Wijchen, 13 september 2023

Burgemeester en wethouders van Wijchen

R.D. Helmer - Englebert, burgemeester

J.M. Hendrix, gemeentesecretaris

Naar boven