Ter inzage leggen ontwerpbesluiten Spaarndamseweg 13, Haarlem

Burgemeester en wethouders van Haarlem maken bekend dat de volgende ontwerpbesluiten gelijktijdig ter inzage liggen.

 • 1.

  het ontwerpbestemmingsplan Spaarndamseweg 13 (identificatienummer NL.IMRO.0392. BP5120011-on01);

 • 2.

  het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder als gevolg van wegverkeers- en industrielawaai;

 • 3.

  het m.e.r.-beoordelingsbesluit.

Doel

Het plangebied betreft het voormalige 50 KV- station aan de Spaarndamseweg 13 te Haarlem en is gelegen tussen de Schoterbrug en de Spaarndamseweg. Aan de zuidzijde van het plangebied ligt het Spaarne. Er wordt voorzien in de bouw van circa 150 kleine huurappartementen voor jongeren van 18 tot 28 jaar. Minimaal 80% van de woningen valt in de sociale huursector en minimaal 10% in de middeldure huursector. Op de begane grond is 201 m2 BVO voor daghoreca gereserveerd.

Ten behoeve van deze ontwikkeling is een ontwerpbestemmingplan opgesteld. Tevens hebben burgemeester en wethouders het voornemen hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai en industrielawaai ten behoeve van de in het ontwerpbestemmingsplan geprojecteerde (geluidsgevoelige) woningen.

M.e.r. beoordelingsbesluit

Op grond van het Besluit m.e.r. is het bestemmingsplan een m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit. Ten behoeve van de m.e.r-beoordeling is een aanmeldingsnotitie opgesteld. Op grond van deze notitie, die als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan is opgenomen, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat er geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden opgesteld voor het bestemmingsplan ‘Spaarndamseweg 13’, aangezien de ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk maakt geen ‘belangrijke nadelige gevolgen’ voor het milieu met zich brengen.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit (het bestemmingsplan) rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Eenieder kan zijn/haar opvatting over het m.e.r.-beoordelingsbesluit via een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken.

Ter inzage

De ontwerpbesluiten met de bijbehorende stukken liggen vanaf woensdag 1 februari 2023 tot en met dinsdag 14 maart 2023 op de volgende wijzen ter inzage:

 • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u de zoekterm ‘Spaarndamseweg 13 of planidn: NL.IMRO.0392. BP5120011-on01 invoert wordt u direct naar de stukken geleid;

 • Op de gemeentelijke website: de besluitenlijst van B en W van datum 20 december 2022, onder punt 14;

 • In de publiekshal Raakspoort, Zijlvest 39 in Haarlem. De gemeente werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur en op donderdag tussen 11.00 en 20.00 uur. U kunt een afspraak maken via de website www.haarlem.nl of telefoonnummer 14023. Tussen 9.00 en 11.00 uur kunt u zonder afspraak terecht in de publiekshal.

Zienswijzen

Op het ontwerpbestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Ten aanzien van het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder geldt dat uitsluitend belanghebbenden gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen kunnen indienen.

Het indienen van zienswijzen kan elektronisch via het emailadres bestemmingsplannen@haarlem.nl. Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, t.a.v. dhr. R. Frusch. Uw zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam, adres, datum en de naam van het ontwerpbesluit. Neem voor mondelinge zienswijzen contact op met de behandelend ambtenaar dhr. R. Frusch op tel. 023- 511 3929 (b.g.g. op tel. 14023). Beantwoording van de zienswijzen worden als onderdeel van het besluit gepubliceerd op internet, inclusief de namen van de indieners. Heeft u bezwaar tegen het publiceren van uw naam, vermeld dit dan bij het indienen van de zienswijze.

Naar boven