Verkeersbesluit voor het instellen van een 30 km/h- zone aan Clinckenburgh te Oegstgeest

Z/22/ 165683

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest.

Gelet op:

 • -

  de bepalingen (voor zover van toepassing) in artikel 2 en artikelen 15 t/m 18 van de van Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

 • -

  de bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • -

  de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • -

  het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Oegstgeest 2021, de bevoegdheid tot het nemen van een verkeersbesluit is gemandateerd aan de teammanager Ruimte;

Overwegende dat:

De Clinckenburgh een doodlopende straat is met adviessnelheid van 30 km/h waarbij de bewoners aangeven dat er al geruime tijd te hard gereden wordt;

 • -

  dat de gemeente in overleg met de bewoners heeft bepaald dat een 30km/h- zone toepasbaar is in deze straat;

 • -

  om de verkeersveiligheid op de weg te verzekeren en weggebruikers en passagiers op de Clinckenburgh te beschermen, het gewenst is om de verkeerssituatie te wijzigen naar een 30 km/h-zone;

 • -

  het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of functie van objecten of gebieden beperkt;

 • -

  bij een toekomstige herinrichting worden maatregelen meegenomen die bij passen bij een 30 km/h-zone;

Overleg:

De volgende personen of instanties zijn m.b.t. dit besluit geraadpleegd:

De gemachtigde van de korpschef Nationale politie;

Op 13 januari 2023 negatief advies ontvangen voor het instellen van 30 km/h-zone.

BESLUIT:

 • -

  Clinckenburgh aan te wijzen als 30 km/h- zone door het plaatsen van de borden A0130 km/h- zone en A0230 km/h-zone en het verwijderen van bord 30 km/h adviessnelheid A04-30.

Bijlage: situatietekening, maakt onderdeel uit van dit besluit.

Situatietekening start 30 km/h- zone

Einde 30 km/h- zone

Bovenaanzicht wijziging

Met vriendelijke groet,

namens Burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

Kees Schrieks

manager Ruimte

Meer informatie:

Het verkeersbesluit en de op dit besluit betrekking hebbende stukken, liggen vanaf één dag na bekendmaking in het gemeenteblad gedurende zes weken ter inzage op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur bij de receptie van het gemeentehuis te Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13.

Bezwaarmogelijkheid:

Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW.

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7: 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaar indienen bij:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oegstgeest

Postbus 1270

2340 BG OEGSTGEEST

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

Naar boven