Besluit tot wijziging van de Beleidsnotitie Reststroken Boxtel 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

 

B e s l u i t :

 

Vast te stellen het “Besluit tot eerste wijziging van de Beleidsnotitie Reststroken Boxtel”

Artikel 1  

Onder de kop ‘Toetsingskader. 1. Omschrijving reststroken, onder sub h)’ wordt:

 

“Indien er straatmeubilair is geplaatst op de groenstrook dan komt deze niet voor uitgifte in aanmerking.”

 

vervangen door:

 

“Indien er straatmeubilair is geplaatst op de groenstrook, komt de grond voor uitgifte in aanmerking, tenzij de zichtbaarheid/het gebruik en onderhoud ervan verhinderd wordt. Het eigendom hiervan passeert niet samen met de onderliggende grond naar de koper, maar blijft bij de gemeente.”

Artikel II

Onder de kop ‘Toetsingskader. 1. Omschrijving reststroken, onder sub i)’ wordt:

 

“Indien er bomen aanwezig zijn op de groenstrook komt de groenstrook niet voor uitgifte in aanmerking.”

 

vervangen door:

 

“Indien er bomen aanwezig zijn op de groenstrook, komt de grond voor uitgifte in aanmerking, tenzij de boom een waardevolle/beschermde status heeft, op basis van het Bomenbeleidsplan. Na vaststelling van de Groene kaart zijn enkel grondstroken met de hierin aangegeven bomen niet beschikbaar voor uitgifte. Het eigendom en de verantwoordelijkheid voor de boom passeert samen met dat van de onderliggende grond naar de koper.”

Artikel III

Onder de kop ‘Grondprijs reststroken, 1. Verkoopprijs reststroken’ wordt de tweede alinea:

 

“De verkoopprijs voor reststroken wordt vastgesteld op €75,- per m2. De prijs vindt dan aansluiting bij grondprijzen in vergelijkbare gemeenten.”

 

vervangen door:

 

“De verkoopprijs voor reststroken wordt vastgesteld op €80,- per m². De prijs vindt dan aansluiting bij grondprijzen in vergelijkbare gemeenten.”

 

En wordt een derde toegevoegd:

 

“Voor overeenkomsten die worden gesloten na de ingangsdatum van deze beleidsnota reststroken, wordt de verkoopprijs jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de Consumentenprijsindex (CPI) met ingang van 1 januari 2022.”

Artikel IV

Onder de kop ‘Grondprijs reststroken 2. Verhuurprijs reststroken’ wordt de huidige derde alinea verwijderd.

Aldus vastgesteld in zijn vergadering van 31 mei 2022,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel,

De secretaris,

H. Derksen

De burgemeester,

R.S. van Meygaarden

Naar boven