Star Numanwei 7 Oudemirdum : verleende vergunning plaatsen van zonnepanelen bij Riniastate (OV 20230278 )

Op 30 augustus 2023 is een omgevingsvergunning verleend voor deze locatie. Het gaat om het plaatsen van zonnepanelen bij Riniastate. Deze vergunning is tot stand gekomen via de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Het ontwerpbesluit heeft met ingang van 14 juli tot 25 augustus 2023 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen binnengekomen.

 

Terinzagelegging 

De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 8 september 2023 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage op het gemeentehuis te Joure, Herema State 1 en op de servicepunten Dubbelstraat 1 te Balk en Vissersburen 88 te Lemmer. Ook zijn deze te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Bezwaarprocedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 

  • 1.

    de naam en het adres van de indiener

  • 2.

    de dagtekening

  • 3.

    een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

  • 4.

    de gronden van het bezwaar

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven