Rectificatie adres: It Hôf 9 te Goingarijp: verleende vergunning realiseren van een sanitair gebouw (OV 20210111/5544553)

Jachthaven de Klokkenstoel te Goingarijp

 

Wij hebben een omgevingsvergunning verleend voor deze locatie. Het gaat om het realiseren van een sanitair gebouw bij Jachthaven de Klokkenstoel in Goingarijp.

Het gaat om de volgende in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) omschreven activiteit(en):

- afwijken van het bestemmingsplan

 

Terinzagelegging

De omgevingsvergunning, de verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 4 augustus 2023 gedurende zes weken, tot 15 september 2023, op werkdagen ter inzage bij:

  • · de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

  • · het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

  • · het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

 

De omgevingsvergunning is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Verder is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening Externe link: www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.PBGOI21KLOKKENSTOE-VA01

 

Beroep

Tegen dit besluit kunnen indieners van zienswijzen en belanghebbenden, die aan kunnen tonen dat ze redelijkerwijs niet in staat waren een zienswijze over de ontwerp vergunning in te dienen, binnen zes weken na bekendmaking beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 

1. de naam en het adres van de indiener

2. de dagtekening

3. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht

4. de gronden van het beroep

 

Tegelijk met het instellen van beroep kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo'n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het instellen van beroep en/of het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

Joure, 2 augustus 2023

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

Naar boven