ODRA Gemeente Arnhem - Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning, het realiseren van een woning, Kwekerijstraat Kad. Sect. R nr. 8557 te Arnhem

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de beslistermijn voor de volgende aanvraag voor een Omgevingsvergunning hebben verlengd.

 

Zaakid: ODRA23AB1046

Omschrijving: het realiseren van een woning

Adres: Kwekerijstraat Kad. Sect. R nr. 8557 te Arnhem

Activiteiten: Bouwen (Art. 2.1 lid 1a Wabo)

Strijdig gebruik grond/bouww. met RO (Art. 2.1 lid 1c Wabo)

Besluit: Verlenging beslistermijn

Datum ondertekening: 28-08-2023

Datum verzending: 28-08-2023

Naar boven