ODRA Gemeente Arnhem - Besluit omgevingsvergunning - Prins Hendrikstraat 41 in Arnhem

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een besluit hebben genomen inzake een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is.

 

Zaakid: ODRA23AB1169

Omschrijving: het plaatsen van zonnescreens (monumentaal)

Adres: Prins Hendrikstraat 41 in Arnhem

Activiteit: Bouwen (Art. 2.1 lid 1a Wabo)

Besluit: Buiten behandeling gesteld

Datum: 2023-08-23

 

Bezwaar

Belanghebbenden, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht, binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen bij het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Arnhem.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener; dagtekening (datum); omschrijving van het besluit waartegen het besluit gericht is en de gronden (motivering) van het bezwaar. Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij het College van burgemeester en wethouders van Arnhem en dient gezonden te worden aan: Cluster Intern Advies, Secretariaat van de Algemene bezwaarschriftencommissie, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Voor het opschorten van een besluit, moet u naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar: de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Deze rechter kan, in spoedeisende gevallen, een dergelijke voorziening treffen.

Voor meer informatie over de voorlopige voorziening zie: www.rechtspraak.nl.

Voor meer informatie over bovengenoemde beschikkingen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9:00-12:00 uur en 13:00-17:00 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Naar boven