Nadere Regels Terrassen Stationsplein gemeente Leidschendam-Voorburg 2023-2024

 

de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg;

 

overwegende dat de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, de bevoegdheid hebben om nadere regels vast te stellen voor het verlenen danwel weigeren van vergunningen voor terrassen in de gemeente;

 

overwegende dat de situatie op het Stationsplein van tijdelijke aard is en daarmee de terrasvergunningen die aangevraagd kunnen worden ook tijdelijk zijn;

 

gelet op de artikelen 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, 2:10 en 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg;

 

gelet op de Beleidsregels Terrassen gemeente Leidschendam-Voorburg 2023;

 

gezien de collegebesluiten van 11 juli 2023 (nummer 3425) en 22 augustus 2023 (nummer 3479);

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen:

 

Nadere Regels Terrassen Stationsplein gemeente Leidschendam-Voorburg 2023-2024

 

HOOFDSTUK 1 VOORWAARDEN VOOR TERRASSEN OP STATIONSPLEIN

 

 

Artikel 1 Voorwaarden voor terrasvergunning

 • 1.

  Te allen tijde moet er een leidinggevende op het terras aanwezig zijn als er alcohol wordt/is verstrekt. Deze leidinggevende moet voldoen aan wat de wetgever verplicht in de Alcoholwet (zedelijke eisen, SVH diploma, 21 jaar of ouder). Hiermee wordt voldaan aan de geest van de wet (artikel 7 Alcoholwet (onmiddellijke nabijheid)).

 • 2.

  Er moet een vast punt zijn waarvandaan de leidinggevende het toezicht op het terras houdt (bijvoorbeeld een bar).

 • 3.

  Het terras moet voldoen aan de eisen aan terrassen uit de artikelen 2 lid 2 en 6, 4, 5 lid 2 t/m 9, 7 (behalve de laatste bullit) en 8 lid 1 t/m 5 van de Beleidsregels Terrassen gemeente Leidschendam-Voorburg 2023.

 • 4.

  Het terras moet worden weggehaald door de horecaondernemer(s) als er evenementen plaatsvinden op het Stationsplein, tenzij vooraf is afgesproken tussen evenementorganisator en horecaondernemer(s) dat dit niet nodig is.

 • 5.

  Bouwwerken mogen niet vast aan de grond worden gemaakt.

 • 6.

  Het betreft een tijdelijke vergunning t/m 31 oktober 2023, waar in de toekomst geen rechten aan ontleend kunnen worden. Voor het terrasseizoen van 2024 (1 april t/m 31 oktober 2024) kan opnieuw een terrasvergunning worden aangevraagd.

 • 7.

  Na afloop van de genoemde einddatum in de tijdelijke vergunning, wordt het terrasmeubilair door de betreffende horecaondernemer binnen 2 weken weggehaald van het Stationsplein.

 • 8.

  Het groen is een belangrijke factor op het Stationsplein, waar de terrassen geen negatief effect op mogen hebben.

 

Artikel 2 Afmeting en plaatsing van de terrassen

 • 1.

  Maximaal 1050 m2 aan pleinruimte kan worden ingericht als terras, waarbij één terras niet groter is dan 450 m2.

 • 2.

  Verdeling van de terrassen op het plein: een terrasruimte van maximaal 300 m2 rond het tramhuisje (terraszone 1) en een terrasruimte van maximaal 750 m2 aan de zijde van het groen (terraszone 2), zodat tussen in nog een aaneengesloten open ruimte in het midden beschikbaar blijft en de grote terrasruimte voor een groot deel in de luwte ligt van het groen.

 • 3.

  De terrassen vormen een duidelijk onderdeel van het plein. Daarom is het niet toegestaan om terrassen te realiseren op de randen van het plein. Hier zal minimaal 3 meter afstand tot gehouden moeten worden.

 • 4.

  Het is niet toegestaan om gebruik te maken van harde afschermingen. Bij voorkeur is er geen terrasafscherming: de tafel en stoeltjes staan in de ruimte op het plein. Overige oplossingen kunnen een informele rij planten in bakken zijn die het terras informeel afschermen.

 • 5.

  Het fietspad blijft vrij van terrassen.

 • 6.

  Het is belangrijk om de doorwaadbaarheid van het plein te waarborgen. Er blijven logische wandelroutes over het plein vrij van terrassen, zodat mensen niet onnodig hoeven om te lopen richting het station of richting het Huygenskwartier. Het verlengde van één van de twee middelste verharde lijnen tussen het groen wordt vrij gehouden van terrassen.

 

HOOFDSTUK 2 SLOTBEPALINGEN

 

 

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze nadere regels treden met terugwerkende kracht in werking per 11 juli 2023 en treden op 1 november 2024 van rechtswege uit werking.

 • 2.

  Deze nadere regels worden aangehaald als ‘Nadere Regels Terrassen Stationsplein gemeente Leidschendam-Voorburg 2023-2024’.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg d.d. 22 augustus 2023,

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

R.J. Den Haan, M. W. Vroom

Secretaris, burgemeester

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg d.d. 22 augustus 2023,

burgemeester van Leidschendam-Voorburg,

M. W. Vroom

burgemeester

Naar boven