Anterieure overeenkomst voor de grondexploitatie aan Fred. Roeskestraat 55 te Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken, ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij op 6 juli 2023 met de Staat der Nederlanden een overeenkomst hebben gesloten over grondexploitatie.

De overeenkomst heeft betrekking op de ontwikkeling van de locatie Fred. Roeskestraat 55. Ter plaatse wordt een gebouwencomplex dat voorziet in kantoren en woningen gerealiseerd conform het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Parnas Fred. Roeskestraat 55 partiële herziening zoals dat vanaf 7 september 2023 gedurende 6 weken ter inzage ligt. Het gebied waarop de overeenkomst betrekking heeft betreft de percelen kadastraal bekend als Gemeente Amsterdam, sectie AB, nummer 2148, groot 2.477 m2.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de exploitatieovereenkomst ligt gedurende een periode van zes weken, met ingang van 7 september 2023 ter inzage op de volgende adressen.

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Amsterdam, 6 september 2023

Burgemeester en wethouders,

Peter Teesink

Gemeentesecretaris

Femke Halsema

burgemeester

Naar boven