Toestemming voor het innemen van een ligplaats onder ligplaatsnummer 29 vanaf de datum van bekendmaking tot 1 mei 2028 aan Noordvliet te Maassluis

Maassluis, 21 augustus 2023

Verleende vergunningen:

Ligplaatsen

  • Vergunning voor het innemen van een ligplaats onder ligplaatsnummer 29 aan de Noordvliet vanaf de datum van bekendmaking tot 1 mei 2028. Dit besluit is genomen op 8 augustus 2023.

Rechtsmiddelen 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoedshalve is vereist, kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Naar boven