Besluit adviesrecht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten De Fryske Marren

De raad van De Fryske Marren

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 april 2023;

 

gelet op het bepaalde in artikel 16.15a lid b onder 1 van de Omgevingswet;

 

besluit:

 

vast te stellen het volgende:

 

Besluit adviesrecht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten De Fryske Marren

Artikel 1  

Voor de volgende aanvragen voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit is advies van de gemeenteraad nodig.

 

Binnen en buiten de bebouwde kom

 • 1.

  (Bouw)project voor het oprichten van een AZC of het verlengen van de vestigingsduur van een AZC

 • 2.

  (Bouw)project voor nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf, waaronder een geitenhouderij

 • 3.

  (Bouw)project voor het oprichten of uitbreiden van een supermarkt

 • 4.

  (Bouw)project voor het realiseren of uitbreiden van sinnefjilden

 • 5.

  (Bouw)project voor het oprichten van windturbines met een ashoogte van meer dan 15 meter

 • 6.

  (Bouw)project voor het opwekken en/of opslag van andere vormen van energie (zoals buurtbatterij, biomassa-installatie en waterstof)

 • 7.

  (Bouw)project voor het oprichten of veranderen van een antenne-installatie hoger dan 40 m;

 • 8.

  (Bouw)projecten voor het oprichten of uitbreiden van multifunctionele accommodaties

 • 9.

  Bouwwerken geen gebouwen zijnde, hoger dan 10 meter

 

Binnen de bebouwde kom

 • 10.

  (Bouw)projecten voor meer dan 15 woningen

 • 11.

  (Bouw)projecten voor meer dan 2 recreatiewoningen

 

Buiten de bebouwde kom

 • 12.

  (Bouw)project voor één of meer woningen buiten de bebouwde kom die niet op gemeentegrond is/zijn geprojecteerd

 • 13.

  (Bouw)projecten die op gemeentegrond zijn geprojecteerd en die meer dan 15 woningen betreffen

 • 14.

  (Bouw)projecten voor nieuwe wegen, nieuw openbaar water of nieuwe openbare parkeer- en groenvoorzieningen

 • 15.

  (Bouw) project voor vestiging van een bedrijf (inclusief agrarisch bedrijf, zie onder 2)

 • 16.

  (Bouw)project voor uitbreiding van een bedrijf, niet zijnde een agrarisch bedrijf

 • 17.

  (Bouw)project voor de vestiging van maatschappelijke doeleinden, zoals scholen, zorgcentra en gemeenschapshuizen

 

Artikel 2 Gevallen waarin adviesrecht niet aan de orde is

 • 1

  Adviesrecht is niet aan de orde als het aanvragen betreft waar het college op grond van de kruimellijst van bijlage II bij artikel 4 van het Besluit omgevingsrecht bevoegd was te besluiten onder het regime van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 2

  Adviesrecht is niet aan de orde als het aanvragen betreft waar het college op grond van wijzigingsbevoegdheden zoals opgenomen in bestemmingsplannen had kunnen besluiten als wordt voldaan aan de voorwaarden die voor die wijzigingsbevoegdheden zijn opgenomen.

 

Artikel 3 Evaluatie

Het Besluit adviesrecht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten De Fryske Marren zal een jaar na inwerkingtreding worden geëvalueerd.

 

 

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

 

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit adviesrecht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten De Fryske Marren".

 

Aldus besloten door de raad van De Fryske Marren in zijn openbare vergadering van 21 juni 2023.

griffier, voorzitter,

Heleen van Dijk-Beekman Fred Veenstra

Toelichting Besluit adviesrecht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten De Fryske Marren

 

Artikel 1

In dit artikel zijn de categorieën van gevallen opgenomen die door aard en schaal van zodanige orde zijn dat een bindend advies van de raad aangewezen is. Het kan gaan om projecten waar sprake is van de activiteit bouwen, maar ook om projecten die een wijziging in gebruik betreffen.

 

Artikel 2 Gevallen waarin adviesrecht niet aan de orde is

Voor inwerkingtreding van de Omgevingswet kan het college zonder tussenkomst van de raad ook al over een aantal initiatieven besluiten. Dit gebeurde dan op basis van de zogenaamde kruimellijst op of op grond van wijzigingsbevoegdheden in bestemmingsplannen. Voor die gevallen is het niet wenselijk dat er een verschuiving komt in beslissingsbevoegdheid in de richting van de raad.

 

Artikel 3 Evaluatie

We hebben nog geen ervaring met het adviesrecht. Daarom voorziet dit artikel er in dat het besluit na een jaar kan worden geëvalueerd.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding

De datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet staat vast en is 1 januari 2024.

 

Artikel 5 Citeertitel

Dit artikel heeft geen verdere toelichting nodig.

 

Naar boven