Regels voor toekenning Subsidie Makersregeling Middelburg 2023

 

Burgemeester en Wethouders van Middelburg; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene Subsidieverordening gemeente Middelburg 2022; overwegende dat:

  • 1.

    De gemeente Middelburg streeft naar behoud van een veelvormig cultureel aanbod, bestaande uit een rijk palet aan disciplines, genres en mengvormen daartussen. In de culturele en creatieve sector bevindt zich een groot deel van de werkgelegenheid in de flexibele schil, via flexibele contracten en zzp’ers.

  • 2.

    De coronamaatregelen van grote invloed zijn op de sector en de gemeente Middelburg zzp’ers in de culturele en creatieve sector die zijn getroffen door de covid-19maatregelen wil ondersteunen, zodat zij vanuit een gezonde basis artistieke activiteiten kunnen voortzetten.

     

Besluiten

de volgende nadere regels subsidie vast te stellen:

 

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

 

a. ASV: de Algemene subsidieverordening Gemeente Middelburg 2022.

b. Awb: Algemene wet bestuursrecht. 

c. College: college van burgemeester en wethouders.

d. Zzp’er: zelfstandige zonder personeel.

e. Professionele maker: aanvrager met een beroepspraktijk in de culturele en creatieve sector, blijkend uit een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

f. Subsidie: stimuleringssubsidie zoals gedefinieerd in artikel 1 onderdeel o van de ASV.

g. Activiteitenplan: schriftelijk plan zoals bedoeld in artikel 10 lid 2 van de ASV.

 

Artikel 2: Doel van de regeling

 

1. Het doel van deze subsidieregeling is om kunstenaars in de gemeente Middelburg tijdens de maatregelen als gevolg van COVID-19 te ondersteunen bij het realiseren van artistieke projecten. Achterliggend doel van de subsidieregeling is het streven naar een veelvormig cultureel aanbod voor inwoners en bezoekers van de gemeente Middelburg, bestaande uit een rijk palet aan disciplines, genres en mengvormen daartussen.

 

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

 

1. Verstrekking van subsidie:

a. Het college kan een subsidie op grond van deze regeling verlenen aan professionele culturele makers (individueel of collectief van makers) op zzp-basis die wonen en werken in de gemeente Middelburg en zich artistiek willen ontwikkelen binnen hun beroepspraktijk.

 

2. Omschrijving van de activiteiten:

a. Subsidie kan worden verstrekt aan eenmalige artistieke projecten van professionele makers die leiden tot een concreet resultaat zoals de productie van nieuw werk.

 

Artikel 4: Algemene Verplichtingen

 

1. Subsidiabele kosten:

a. Redelijkerwijs gemaakte kosten die naar het oordeel van het college onlosmakelijk zijn verbonden met en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project komen in aanmerking voor subsidie.

b. Kosten van de eigen in te zetten uren van de subsidieaanvrager komen in aanmerking voor subsidie.

c. Huur van benodigde apparatuur kan worden vergoed gedurende de duur van het project.

 

2. Niet voor subsidie in aanmerking komende kosten:

a. Kosten waarvoor de aanvrager al subsidie heeft ontvangen of waarin op andere wijze al voorzien is.

b. Het bekostigen van een studie.

c. Aanschaf van materialen en apparatuur die niet onlosmakelijk met het project verbonden zijn.   

 

Artikel 5: Procedure

 

1. Subsidieplafond en wijze van verdeling:

a. Voor de subsidieverlening op grond van deze regeling geldt een subsidieplafond van € 100.000 voor de periode: 1 mei 2023 t/m 30 november 2023.  

b. Een subsidieaanvraag wordt uiterlijk 30 november 2023 ingediend door het toesturen van het volledig ingevulde en ondertekende “Aanvraagformulier subsidie makersregeling 2023” en activiteitenplan.

c. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, vindt plaats in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

d. De geldende datum van indiening van de aanvraag is de datum waarop de aanvraag compleet is ontvangen.

e. In afwijking van de ASV wordt nadat de volledige aanvraag is ontvangen binnen een termijn van 6 weken over de aanvraag besloten.

 

2. Hoogte van de subsidie:

a. Een subsidie bedraagt maximaal € 10.000 per individuele maker.

b. Bevoorschotting vindt plaats op de volgende wijze: 100% van de verleende subsidie in één keer.

c. Per aanvrager wordt maximaal één maal per jaar subsidie op grond van deze subsidieregeling verstrekt.

d. Voor zover er sprake is van een collectief kan een individuele maker een aanvraag indienen voor een gezamenlijk project. Per individuele maker geldt een maximum van € 10.000 waarbij per project een maximum geldt van € 30.000 ongeacht het aantal individuele makers dat in het project samenwerkt.

 

3. Weigeringsgronden:  Onverminderd het bepaalde in artikel 13 en artikel 14 van de ASV zal subsidie geweigerd worden indien:

a. een aanvraag niet voldoet aan de vereisten die zijn gesteld in artikel 4 dan wel indien de aanvraag op één of meer van de in artikel 5 lid 4 als onvoldoende wordt beoordeeld.

b. aan een maker of een collectief van makers eerder een subsidie via de makersregeling 2023 is verstrekt.

c. Wanneer door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden;

d. De einddatum van het project later is dan een jaar na toekenning van de subsidie.   

 

4. Verplichtingen:

a. Een subsidieaanvraag wordt overeenkomstig artikel 5 lid 1 sub b voorzien van een activiteitenplan. In dit activiteitenplan wordt minimaal opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze regeling via:

1. Een curriculum vitae van de culturele maker waaruit de professionele artistieke loopbaan blijkt, indien aanwezig vergezeld van een diploma van een kunstvakopleiding en inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

2. Een motivering waarom de activiteit een impuls geeft aan de professionele culturele loopbaan van de subsidieaanvrager;

3. Een onderbouwing van de wijze waarop het project van meerwaarde is voor de inwoners van de gemeente Middelburg;

4. Een sluitende projectbegroting met financieel dekkingsplan;

5. Uit de aanvraag blijkt een duidelijke planning van maximaal 12 maanden waarbinnen het project plaatsvindt.

6. De subsidieontvanger stelt gemeente op de hoogte van alle veranderingen die de uitvoering van het project dusdanig wijzigen dat er sprake is van een ander project dan waarvoor subsidie is verleend.

 

5. Vaststelling:

Het college stelt de subsidie overeenkomstig artikel 22 van de ASV bij verlening direct vast.

 

Artikel 6: Citeertitel

 

Deze nadere regels worden aangehaald als “Subsidie Makersregeling Middelburg 2023”.

 

Artikel 7: slotbepalingen

 

Deze nadere regels treden in werking op 1 juni 2023 en eindigen op 1 december 2023.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 mei 2023,

 

De burgemeester en wethouders van Middelburg,

 

 

De secretaris De burgemeester

 

Naar boven