Bestemmingsplan Oudemirdum – Huningspaed 5A

Met ingang van 25 augustus 2023 ligt gedurende 6 weken het op 19 juli 2023 ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Oudemirdum – Huningspaed 5A met bijbehorende stukken ter inzage.

 

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Huningspaed 5A Oudemirdum.

 

Doel

Het bestemmingsplan beoogt het mogelijk maken van een tweede woning op het perceel Huningspaed 5 Oudemirdum.

 

Waar ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

- de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 in Joure

- het servicepunt in Balk (Dubbelstraat 1)

- het servicepunt in Lemmer (Vissersburen 88).

Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.BPOUM22HUNINGSPA5A-VA01.

 

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door belanghebbenden.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

Vragen?

 

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

Joure, 23 augustus 2023

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

 

Naar boven