Besluit van de burgemeester van de gemeente Edam-Volendam tot het instellen van tijdelijk cameratoezicht tijdens de kermis Edam en kermis Volendam 2023 (Tijdelijk cameratoezicht kermis 2023)

De burgemeester van de gemeente Edam-Volendam;

 

gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet;

 

overwegende dat

 • Op grond van artikel 2:77 Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam (APV) kan de burgemeester besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats;

   

 • Deze bevoegdheid eveneens geldt ten aanzien van andere openbare plaatsen, zoals parkeerterreinen;

   

 • Het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die in de wet daaraan gesteld worden, waaronder de kenbaarheid, de proportionaliteit en de subsidiariteit;

   

 • Door de plaatsing van tenten en de kermisexploitatie enkele van de huidige camera’s in het centrum van Volendam worden belemmerd;

   

 • Er in Edam geen cameratoezicht is en dit wel wenselijk is voor de handhaving van de (mogelijke) verstoring van de openbare orde;

   

 • Het daardoor voor de nodige toezicht op (mogelijke) verstoring van openbare orde in de tegenovergestelde richting van de huidige opstelling camera’s geplaatst dienen te worden;

   

 • Het toezien op de aangewezen openbare plaatsen gebeurt door middel van de camera’s en bij het constateren van een (mogelijke) verstoring van de openbare orde, kunnen direct de hulpdiensten worden ingeschakeld;

   

 • Het inzetten van cameratoezicht vergroot het veiligheidsgevoel;

   

 • De belangen bij de handhaving van (mogelijke) verstoring van de openbare orde zwaarder weegt dan het individuele belang van de aanwezige bezoekers op het kermisterrein om niet gefilmd te willen worden;

   

 • Aangezien het cameratoezicht slechts zal plaatsvinden tijdens het evenement, is de duur ervan redelijk in relatie tot het beoogde doel: het handhaven van (mogelijke) verstoring van de openbare orde;

   

 • De camera’s zullen voorafgaand worden opgebouwd en achteraf worden afgebroken door een daarvoor erkend bedrijf.

 

B E S L U I T:

 

 • I.

  Het volgende gebied aan te wijzen als gebied waar, tijdens de kermis cameratoezicht zal plaatsvinden:

  • a.

   Het centrum van Edam, waar de kermis plaatsvindt en waar veel bezoekers worden verwacht, die het gebied omvatten van: Jan Nieuwenhuizenplein (ook Kaasmarkt), Bierkade, Damplein hoek Hoogstraat, Prinsenstraat, Baanstraat.

  • b.

   Het centrum van Volendam, waar de kermis plaatsvindt en waar veel bezoekers worden verwacht, die het gebied omvatten van: Julianaweg kruising Prins Bernhardlaan, Zeestraat, Europaplein, Haven hoek Brugstraat, Slobbeland, St. Jozefstraat hoek C.J. Conijnstraat.

 • II.

  Het cameratoezicht in het gebied zoals bedoeld onder Ia, zal plaatsvinden voor de duur van 31 augustus 2023 tot en met 3 september 2023. Dit is gelijk aan de duur van de kermis.

 • III.

  Het cameratoezicht in het gebied zoals bedoeld onder Ib, zal plaatsvinden voor de duur van 8 september 2023 tot en met 11 september 2023. Dit is gelijk aan de duur van de kermis.

 • IV.

  De camerabeelden worden live uitgekeken en slechts ingezet ten behoeve van het toezichthouden en het handhaven van een (mogelijke) verstoring van de openbare orde. Hieronder wordt ook verstaan overcrowding.

 • Het live uitkijken van de camerabeelden vindt plaats onder leiding van de daarvoor bevoegde persoon van de politie in samenwerking met een daarvoor bevoegde boa.

 • V.

  De camerabeelden zullen 24 uur per dag worden opgenomen en opgeslagen.

 • VI.

  De opgenomen camerabeelden worden ten hoogste 10 dagen bewaard ten behoeve van handhaving van (mogelijke) verstoring van de openbare orde achteraf.

 • VII.

  Indien er bij de politie een klacht wordt ingediend, aangifte wordt gedaan, indien er strafbare feiten zijn gepleegd of indien het van belang is naar aanleiding van incidenten of (dreigende) verstoring van de openbare orde en veiligheid, bekijkt de politie de beelden. De opgenomen camerabeelden worden ten hoogste 28 dagen bewaard ten behoeve van strafvordering.

 • VIII.

  Dit besluit treedt in werking op 29 augustus 2023 en is geldig van 30 augustus 2023 tot en met 12 september 2023 en wordt aangehaald als: Tijdelijk cameratoezicht kermis 2023.

 

Aldus besloten op 21 augustus 2023,

de loco burgemeester van Edam-Volendam,

D. Dijkshoorn

Naar boven