Publicatie ontwerp bestemmingsplan Plasweg 134 en 136

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen maken bekend dat zij op 4 juli 2023 hebben ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan Plasweg 134 en 136

Het ontwerp bestemmingsplan Plasweg 134 en 136 De initiatiefnemer heeft de wens om de verouderde agrarische bebouwing aan de Plasweg 134 te slopen en te herbouwen. Daarvoor moet de bestemming op de percelen Plasweg 134 worden omgezet van ‘Agrarisch’ naar ‘Gemengd’. Dit is in lijn met de regeling die is opgenomen in het bestemmingsplan ‘Glasparel+’.

De bestaande boerderij ‘Willem II Hoeve’ en aangebouwde stal aan de Plasweg 136 blijven behouden. Ook dit perceel krijgt de functie ‘gemengd’, om de bestaande opslag voor onder andere een kerk planologisch mogelijk te maken.

Met de lintbebouwing langs de Plasweg en de in ontwikkeling zijnde bedrijvigheid op de voormalige agrarische gronden is de huidige agrarische functie niet langer houdbaar. De omzetting van de functies ‘Agrarisch’ naar ‘Gemengd’ is in lijn met gemeentelijk beleid. Uit de beoordeling van de Omgevingsdienst Midden-Holland is gebleken dat er geen negatieve gevolgen voor het milieu zijn. Op dit moment worden de twee percelen ontsloten door één inrit. In die nieuwe situatie krijgen beide percelen een eigen inrit. Het aantal verkeersbewegingen voor de percelen zal niet veranderen.

Via de website van de gemeente kunt u het ontwerp bestemmingsplan bekijken. Vanaf 24 augustus 2023 kunt u op de gemeentelijke website www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen het ontwerp bestemmingsplan vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels die erbij horen. Een andere mogelijkheid voor het bekijken van het ontwerpbestemmingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.BPplasweg136-0301).

U kunt tot en met 5 oktober 2023 reageren op het ontwerp bestemmingsplan .U kunt tot en met 5 oktober 2023 bij voorkeur schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerp bestemmingsplan. U kunt uw brief sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze ontwerp bestemmingsplan Plasweg 134 en 136’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer W. Verkaik(w.verkaik@waddinxveen.nl) of telefonisch 140182).

Voor meer informatie over deze publicatie en het ontwerp bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer W. Verkaik

Naar boven