Gemeente Delft, verkeersbesluit Mozartlaan instellen voorrangsregeling

Nr. 5580505

 

Burgemeester en Wethouders van Delft,

 

Gelet op:

 • artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap en dat deze bevoegdheid op grond van het gewijzigde mandaatbesluit van 27 september 2011 is gemandateerd aan de gemeentedirecteur, waarbij ondermandaat is verleend aan de assetmanager Gebiedsbeheer bij afdeling Beheer Openbare Ruimte;

 • artikel 15 lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge het plaatsen en verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • krachtens artikel 14 van het BABW wordt de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht;

 • artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;

 

Overwegende dat:

 • de Mozartlaan een erftoegangsweg is en gelegen is in de wijk Buitenhof te Delft;

 • aan de Mozartlaan 664 ruim 80 flexwoningen worden gebouwd;

 • deze woningen ontsloten worden door een nieuw aan te leggen weg die aansluit op de Mozartlaan;

 • er een nieuwe kruising ontstaat tussen het Kerkpolderpad en de ontsluitingsweg;

 • het Kerkpolderpad een fietspad is;

 • het wenselijk is om de voorrang te regelen op deze kruising omdat er slecht zicht is op de fietsers komende vanaf het Kerkpolderpad;

 • fietsers komende vanuit het Kerkpolderpad dan voorrang moeten verlenen aan het verkeer op de ontsluitingsweg;

 • deze maatregel wordt genomen om de veiligheid op de weg te verzekeren en ter bescherming van weggebruikers en passagiers;

 • de onder ‘besluiten’ genoemde weg in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Delft;

 • overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de chef van politie;

 • het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

 

BESLUITEN :

 • 1.

  het instellen van een voorangsregeling op de nieuwe kruising van het Kerkpolderpad met de nieuwe ontsluitingsweg op de Mozartlaan;

 • 2.

  dit besluit kenbaar te maken door het plaatsen van het bord B6 van Bijlage I van het RVV 1990 en haaientanden zoals aangegeven in de bijbehorende tekening.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Delft.

Namens het college,

 

 

De heer P.A.J. Coene

Assetbeheerder Gebiedsbeheer

Afdeling Beheer Openbare Ruimte

 

(Deze brief is digitaal goedgekeurd en daarom niet met de hand ondertekend)

 

 

Delft, 23 augustus 2023

 

Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen 6 weken na dagtekening een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft. Hoe u dat doet, kunt u lezen op www.delft.nl/bezwaarschrift.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, als er sprake is van spoedeisend belang, ook op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank ’s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

 

Bijlage

 

Naar boven